Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie „pod klucz” stanowiska doświadczalnego w skali pilotowej do badań nowego sposobu spalania i oczyszczania gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w Hucie Miedzi Legnica wraz z dostawą, rozmieszczeniem i

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 28.05.2018 12:00
wartość: 1 Wykonanie dokumentacji Instalacji Pilotowej, w tym w szczególności dokumentacji projektowej (dalej: ”Dokumentacja Projektowa”), wykonawczej i powykonawczej ; sporządzenie i zgromadzenie a następnie przekazanie właściwym organom lub instytucjom wszelkich dokumentów (raportów, wniosków, kart informacyjnych i innych) oraz podejmowanie wszystkich innych czynności niezbędnych do uzyskania oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy) wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa w celu:
i. rozpoczęcia realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę):
ii. rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej po zakończeniu realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Instalacji Pilotowej lub pozwolenia równoważnego).:
Zamawiający poniżej wskazuje kluczową dokumentację do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, o której mowa powyżej. W przypadku, jeżeli na etapie realizacji Zamówienia konieczne będzie sporządzenie innego rodzaju dokumentów niezbędnych do całościowego i poprawnego zrealizowania Zamówienia – Wykonawca będzie obowiązany sporządzić także te dokumenty.:
a) Dokumentacja Projektowa :
b) Dokumentacja Budowlana Instalacji Pilotowej, zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).:
c) Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Pilotowej zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), obejmująca w szczególności oświadczenie o kompletnym wykonaniu zadania potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania Instalacji Pilotowej :
d) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji Pilotowej i / lub równoważny dokument uprawniający do rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej – jeżeli uzyskanie takiego dokumentu będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa.:
- dalej łącznie jako: „Dokumentacja Instalacji Pilotowej”.:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszelkich raportów, protokołów i projektów związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, treścią uzyskanych decyzji i pozwoleń i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na każdym etapie ich realizacji. Wykonawca ponosi również wszystkie koszty związane z koniecznością opracowania powyższych dokumentów, między innymi opłaty urzędowe, opłaty za usługi geodezyjne, za pozyskanie map ewidencyjnych w tym do celów projektowych.:
2 Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania następujących elementów Instalacji Pilotowej:
: a. węzła spalania gazów;:
b. węzła schładzania spalin;:
c. węzła suchego odpylania gazów;:
d. węzła mokrego oczyszczania gazów;:
e. odprowadzania oczyszczonych gazów;:
f. orurowania z osprzętem oraz armatury i układów kontrolno – pomiarowych do kontroli parametrów procesu;:
g. systemu sterowania.:
3 Wykonanie Instalacji Pilotowej::
4 Uruchomienie Instalacji Pilotowej poprzez jej rozruch technologiczny, przeprowadzenie testów eksploatacyjnych (w ramach Odbioru Końcowego Instalacji Pilotowej):
a) Rozruch technologiczny przeprowadzony przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego :
b) Testy eksploatacyjne przeprowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego.:
5 Przeprowadzenie instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi Instalacji Pilotowej:
4.1 Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji Zamówienia w KGHM Oddział Huta Miedzi Legnica. Termin zebrania Zamawiający poda na swojej stronie internetowej http://bip.imn.gliwice.pl/uzp z wyprzedzeniem min. 7 dni.

Dostawa i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.04.2018.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 04.06.2018 12:00
wartość: Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), jego instalację oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.
Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje urządzenie umożliwiające wytwarzanie trójwymiarowych obiektów w technologii (WAAM) wykorzystujące drut jako materiał wsadowy.
Urządzenie do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej będzie zainstalowane w IMN Gliwice, Hala technologiczna nr 1 w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą.
Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Urządzenie musi być przewidziane do bezpiecznego prowadzenia prób i uwzględniać wszelkie możliwe zdarzenia związane z taką specyfiką wykonywania prób (np. zanik napięcia zasilania, awarie systemu pomiarowego itp.).
. Parametry techniczno – eksploatacyjne:
Wszystkie zastosowane urządzenia i podzespoły muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zainstalowania w przedmiocie zamówienia jakichkolwiek urządzeń lub podzespołów używanych lub regenerowanych.
Dostawca zobowiązuje się do szybkiego i skutecznego serwisu: czas reakcji serwisu 5 dni robocze, czas usunięcia usterki max. 30 dni od powiadomienia o usterce.
W zakresie właściwości technicznych i eksploatacyjnych urządzenie wraz z oprzyrządowaniem musi spełniać podane poniżej warunki:
Parametry techniczne urządzenia:
• wytwarzanie trójwymiarowych obiektów (warstwa po warstwie – layer on layer) w technologii WAAM,
• maksymalna temperatura procesu: min. 2000°C,
• materiał wsadowy do wytwarzania obiektów 3D: stopy miedzi, stopu aluminium, stopy żelaza, stopy niklu, stopy tytanu,
• postać materiału zasilającego (wsadowego): drut
• średnica drutu: 0.8 – 1.2 mm
• szybkość pracy wzdłuż osi x-y-z: min.5-5-2.5 m/min,
• obszar roboczy (min. wymiary wytwarzanego obiektu (x-y-z)): 400x400x450 mm,
• układ chłodzenia: wydajność min. 3,5 kW,
• układ sterowania parametrami procesu w postaci wbudowanego panelu z możliwością podpięcia zewnętrznego komputera
• układ rejestrowania parametrów procesowych podczas wytwarzania obiektów z częstotliwością min. 10 Hz,
• oprogramowanie sterujące wytwarzaniem obiektu trójwymiarowego o zadanej geometrii wraz z danymi dotyczącymi parametrów procesowych powiązanych z materiałem zasilającym (wsadowym),
• urządzenie powinno pracować w układzie zamkniętym
• urządzenie powinno posiadać możliwość instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych np. kamera termowizyjna)
Inne warunki techniczno – eksploatacyjne, jakie muszą być spełnione:
Dodatkowo urządzenie wraz z akcesoriami musi spełniać następujące wymagania:
• Urządzenie wraz akcesoriami musi być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją,
• Wykonawca musi dostarczyć wraz urządzeniem instrukcję obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim lub angielskim (DTR),
• Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• Wykonawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego,
• Wykonawca musi zapewnić dostępność zdalnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji,
• Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące zapewnienia niezbędnych warunków technicznych instalacji urządzenia, w szczególności:
- rzut pionowy urządzenia,
- wymagania dot. instalacji elektrycznej,
- wymagania dot. instalacji informatycznej,
- wymagania dot. instalacji odciągowej.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij