Zaprojektowanie i wykonanie Instalacji Pilotowej produkcji gipsu z gazów procesowych.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 28.12.2017 12:00
wartość: 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” stanowiska doświadczalnego w skali pilotowej do badań nowego innowacyjnego sposobu zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM wraz z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem elementów stanowiska doświadczalnego oraz wykonanie niezbędnych robót związanych z posadowieniem i rozruchem tego stanowiska („Instalacja Pilotowa”).
2. Zakres zamówienia
a. Wykonanie dokumentacji Instalacji Pilotowej, w tym w szczególności dokumentacji projektowej i powykonawczej; sporządzenie i zgromadzenie a następnie przekazanie właściwym organom lub instytucjom wszelkich dokumentów (raportów, wniosków, kart informacyjnych i innych) oraz podejmowanie wszystkich innych czynności niezbędnych do uzyskania oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy) wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa w celu:
i. rozpoczęcia realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę);
ii. rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej po zakończeniu realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Instalacji Pilotowej lub pozwolenia równoważnego).
- dalej jako: „Dokumentacja Instalacji Pilotowej”.
b. Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania następujących elementów Instalacji Pilotowej:
i. węzła doprowadzenia i wstępnego schłodzenia i nawilżenia gazu zasilającego;
ii. węzła przygotowania zawiesiny mączki kamienia wapiennego;
iii. węzła absorpcji ditlenku siarki i krystalizacji siarczanu (VI) wapnia;
iv. węzła filtracji ciśnieniowej produktu poreakcyjnego – siarczanu (VI) wapnia wraz z tymczasowym składowiskiem produktu;
v. węzła odprowadzania oczyszczonych gazów;
vi. orurowania z osprzętem; armatury i układów kontrolno – pomiarowych do kontroli parametrów procesu;
vii. systemu sterowania.
c. Wykonanie Instalacji Pilotowej:
i. zrealizowanie prac geodezyjno-kartograficznych, zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas realizacji prac inwestycyjnych i remontowych przez geodetę, przekazywanie Zamawiającemu wyników prac geodezyjno-kartograficznych.
ii. dostarczenie materiałów i wykonanie fundamentów pod rozmieszczane i instalowane maszyny i urządzenia, wiaty ocieplonej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji Pilotowej oraz magazynu gipsu;
iii. podłączenie niezbędnych mediów i gazów procesowych;
iv. wykonanie poszczególnych elementów Instalacji Pilotowej, o których mowa w lit. b powyżej; rozmieszczenie i instalacja maszyn i urządzeń wskazanych w lit. b powyżej; połączenie tych elementów Instalacji Pilotowej w kompletną linię technologiczną; posadowienie Instalacji Pilotowej
v. wykonanie systemu sterowania Instalacji Pilotowej.
d. Uruchomienie Instalacji Pilotowej poprzez jej rozruch mechaniczny i technologiczny.
e. Wykonanie testów odbiorowych (eksploatacyjnych) Instalacji Pilotowej.
f. Przeprowadzenie instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi Instalacji Pilotowej.
Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji Zamówienia w KGHM Oddział Huta Miedzi Głogów. Termin zebrania Zamawiający poda na swojej stronie internetowej http://bip.imn.gliwice.pl/uzp z wyprzedzeniem min. 7 dni.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w 2018r.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 18.12.2017 12:00
wartość: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w 2018r.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij