Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej jako: „ustawa”), przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewcz, z wyjątkiem m.in.:

  • danych badawczych, jeżeli zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępnianie w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
  • bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

Udostępnieniu przez Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytutu Metali Nieżelaznych (dalej jako: „Instytut”) podlegają zatem wyłącznie powyższe informacje sektora publicznego.  

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Instytutu:

  • należy poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Instytutu:
  • należy poinformować o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych,
  • należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, do których przysługują mu prawa. 

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość. 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie należy przekazać do Instytutu w jednej z niżej wymienionych form:

  • pocztą na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
  • złożyć osobiście w Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytucie Metali Nieżelaznych
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: imn@imn.lukasiewicz.gov.pl 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Instytut zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 40 ust. 2 ustawy). 

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, Instytut może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Wnioskodawca, który otrzymał od Instytutu ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Instytut o przyjęciu oferty. 

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. 

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Instytut, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.  

Informacje sektora publicznego Instytutu o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 z późn. zm.) są udostępniane w portalu danych.  

Instytut udostępnia w portalu danych, o ile to możliwe, otwarte dane.   

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 z późn. zm.).


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij