Instytut Metali Nieżelaznych nie posiada inicjatywy legislacyjnej, opiniuje jedynie przekazane mu przez organy administracji rządowej projekty aktów normatywnych

Wewnętrzne akty normatywne

Podstawowymi wewnętrznymi aktami normatywnymi i porządkowymi w Instytucie są:

  • Zarządzenia- regulujące zasadnicze problemy organizacyjne wymagające trwałych ustaleń i jedności działania ,a które ze względu na ich ważność muszą być unormowane
  • Okólniki i pisma okólne – stanowiące formę przekazania zaleceń i wytycznych w sposobie załatwiania spraw lub pożądanych kierunkach działania.
  • Regulaminy-określające podstawowe przepisy, zasady i ustalenia normujące szczegółowo funkcjonowanie całej organizacji lub jej części oraz określające prawa i obowiązki jej członków
  • Instrukcje- regulujące sposoby postępowania, załatwiania oraz wypełniania podstawowych funkcji lub czynności noszących charakter działań powtarzalnych
  • Polecenia służbowe - regulujące pojedyncze sprawy i problemy, dla których nie zachodzi potrzeba wydawania zarządzeń dyrektora ,a które wymagają doraźnego uregulowania względnie podjęcia ustaleń na krótki okres czasu
  • Pisma wg rozdzielnika - podające do wiadomości i przestrzegania zewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Instytutu. Mogą one również zawierać zalecenia lub polecenia dotyczące załatwiania określonych spraw, informacje, wyjaśnienia i zawiadomienia których treść podaje się do wiadomości wielu komórkom organizacyjnym
  • Komunikaty- przekazujące informacje o ważniejszych decyzjach i wydarzeniach

Centralną ewidencję wydawanych aktów normatywnych i pism okólnych prowadzi Dział Spraw Pracowniczych, który nadaje tym aktom po ich podpisaniu odpowiednią numerację.

Udostępnianie informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zastrzeżeniem przepisów: 

  • Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 11, poz.95, ze zm )
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.Nr 101, poz.926)
  • O innych informacjach chronionych ustawowo

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij