Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych nie posiada inicjatywy legislacyjnej, opiniuje jedynie przekazane mu przez organy administracji rządowej projekty aktów normatywnych.

Wewnętrzne akty prawne

Podstawowymi wewnętrznymi aktami normatywnymi i porządkowymi w Instytucie są:

 • Statut - jest on aktem normatywnym wewnętrznym, określa przedmiot i zakres działania Instytutu; uchwala go rada naukowa, a zatwierdza minister nadzorujący
 • Zbiorowy układ pracy - wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy regulujące sytuację prawną pracowników, jest aktem w części normatywnym, a w części zobowiązaniowym
 • Uchwały rady naukowej - podejmowane przez radę naukową w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej, w sprawach określonych w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.)
 • Zarządzenia – regulujące zasadnicze problemy organizacyjne wymagające trwałych ustaleń i jedności działania, a które ze względu na ich ważność muszą być unormowane
 • Okólniki i pisma okólne – stanowiące formę przekazania zaleceń i wytycznych w sposobie załatwiania spraw lub pożądanych kierunkach działania
 • Regulaminy – określające podstawowe przepisy, zasady i ustalenia normujące szczegółowo funkcjonowanie całej organizacji lub jej części oraz określające prawa i obowiązki jej członków
 • Instrukcje – regulujące sposoby postępowania, załatwiania oraz wypełniania podstawowych funkcji lub czynności noszących charakter działań powtarzalnych
 • Polecenia służbowe – regulujące pojedyncze sprawy i problemy, dla których nie zachodzi potrzeba wydawania zarządzeń dyrektora, a które wymagają doraźnego uregulowania względnie podjęcia ustaleń na krótki okres czasu
 • Pisma wg rozdzielnika – podające do wiadomości i przestrzegania zewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Instytutu; mogą one również zawierać zalecenia lub polecenia dotyczące załatwiania określonych spraw, informacje, wyjaśnienia i zawiadomienia, o których treść podaje się do wiadomości wielu komórkom organizacyjnym
 • Komunikaty – przekazujące informacje o ważniejszych decyzjach i wydarzeniach

Centralną ewidencję wydawanych aktów normatywnych i pism okólnych prowadzi Departament HR, który nadaje tym aktom po ich podpisaniu odpowiednią numerację.

Udostępnianie informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zastrzeżeniem przepisów: 

 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • o innych informacjach chronionych ustawowo.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij