OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 583221-|N-2018, z dnia 04.07.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA DRUTU W GATUNKU AgSnO10

II.1.2) Rodzaj zamówienia

DRUT W GATUNKU AgSnO10: Średnica 1,50 ±0,02 mm - 45 kg (±10%) Rm 270-300MPa Średnica 3,00 ±0,02 mm - 25 kg (±10%) Rm 270-300MPa Średnica 4,00 ±0,02 mm - 5 kg (±10%) Rm 270-300MPa


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


56 DNI


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie Oświadczenia wykonawcy( wykonawców) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art 24 ust ! PZP) ( wzór zał 2)


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 100%www.imn.gliwice.pl12.07.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5 44-100 GLIWICE, pawilon B pok. nr 2

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij