OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 572584-N-2018, z dnia 13.06.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli laboratoryjnych dla Zakładu Chemii Analitycznej IMN:

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli laboratoryjnych dla Zakładu Chemii Analitycznej IMN: Konfiguracja oraz minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych w załączniku 1 do siwz


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


70 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Wykonał co najmniej trzy dostawy mebli laboratoryjnych o wartości brutto co najmniej 200.000 zł brutto każda, wciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP)


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1.1 Wykaz co najmniej trzech dostawy mebli laboratoryjnych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 90%
okres gwarancji - 10%1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy:
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/prac instalacyjnych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, lub
2) na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 PZP
3) W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia będącego przedmiotem Umowy w związku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego wykonawcy miejsca montażu Mebli, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie Umowy przez wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu wykonania podzespołu– przedłużenie terminu zakończenia realizacji montażu Mebli o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, lub
b) działaniem Siły Wyższej, lub
c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, lub
4) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy.
5) Zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,


www.imn.gliwice.pl22.06.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych,pok.2,pawilonB, ul. Sowińskiego 5 44-100 GLIWICE

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj


W dniu 14.06.2018 wpłynęły następujące pytania od jednego z wykonawców:
1. Czy Zamawiający dopuści w pokoju laboratoryjnym 226 oraz 244 dygestoria o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200x960x2400 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp: TAK
2. Czy Zamawiający dopuści w pokoju laboratoryjnym 226 oraz 244 dygestoria o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200x960x2600 mm (2690 mm z podniesionym oknem)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp. TAK
3. Czy Zamawiający dopuści w pokoju laboratoryjnym 226 oraz 244 dygestoria z systemem wentylacji w postaci modułowych wyciągów, bez podwójnej ściany tylnej? Zastosowane moduły wyciągowe zapewniają odprowadzenie powietrza poprzez system zaokrąglonych, zoptymalizowanych profili, łatwo demontowalnych w celu ich wyczyszczenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp: NIE. Dygestoria przeznaczone będą do pracy ze stężonymi kwasami nieorganicznymi. Ze względu na charakter pracy (otwarta mineralizacja próbek na gorąco z udziałem stężonego kwasu siarkowego) wnętrze komory roboczej musi posiadać ściany o gładkich powierzchniach (bez wystających elementów) z materiału odpornego na działanie dymów kwasu siarkowego, tlenków azotu, chlorowodoru. Komora robocza musi być także odporna termicznie (powierzchnia płyty grzewczej ustawionej w komorze dygestorium będzie osiągać temperaturę max. 500 °C). Ponadto wyposażenie komory nie może stwarzać ryzyka zanieczyszczenia roztwarzanych próbek ewentualnymi produktami korozji metalowych elementów.
4. Czy Zamawiający dopuści w pokoju laboratoryjnym 239 komorę wyciągową o wymiarze (szer. x gł. x wys.) 1800x960x2400 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp.:TAK
5. Czy Zamawiający dopuści w pokoju laboratoryjnym 239 komorę wyciągową o wymiarze (szer. x gł. x wys.) 1800x960x2600 mm (2690 mm z podniesionym oknem)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp.: TAK. Należy zauważyć, że w zał. nr 1 do SIWZ, nie podano wysokości komory z podniesionym oknem, z tego powodu, iż okno jest zbędne. Podczas użytkowania komory okno zawsze będzie w pełni otwarte (pkt. 6).
6. Czy Zamawiający dopuści w pokoju laboratoryjnym 239 komorę wyciągową z systemem wentylacji w postaci modułowych wyciągów, bez podwójnej ściany tylnej? Zastosowane moduły wyciągowe zapewniają odprowadzenie powietrza poprzez system zaokrąglonych, zoptymalizowanych profili, łatwo demontowalnych w celu ich wyczyszczenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.Odp: NIE. Wyposażenie komory (wyklejanej polipropylenem) wyłącznie w blat i dwa zlewy z polipropylenu wynika z przeznaczenia komory do mycia naczyń laboratoryjnych z użyciem stężonych kwasów nieorganicznych. Wnętrze komory roboczej musi posiadać gładkie powierzchnie (bez wystających elementów), odporne na działanie roztworów kwasów: siarkowego(VI), azotowego(V), chlorowodorowego. Ponadto wyposażenie komory nie może stwarzać ryzyka zanieczyszczenia umytych naczyń ewentualnymi produktami korozji metalowych elementów.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij