OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 571912-N-2018, z dnia 12.06.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa separatora magnetycznego do pracy na mokro w wysokim polu elektromagnetycznym

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest separator magnetyczny do pracy na mokro o wysokiej intensywności pola elektromagnetycznego wyposażony w matryce do prowadzenia testów przy użyciu małych reprezentatywnych próbek badanego materiału. Testowany materiał ma być podawany do separatora z włączonym polem magnetycznym podczas pracy, a niemagnetyczne części są przenoszone przez strefę magnetyczną za pomocą siły grawitacji. Przy wyłączonym polu magnetycznym cząstki magnetyczne są wypłukane przez wodę przepływającą przez separator. Próbki nadawy są ważone i sprawdzane w celu obliczenia skuteczności separacji. Szczegóły w SIWZ


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


Maksymalnie do 15 październik 2018


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 90%
gwarancja - 10%Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy:
1) W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia uruchomienia Separatora będącego przedmiotem Umowy w związku z:
a) działaniem Siły Wyższej, lub
b) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, lub
2) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy.
3) Dopuszcza się zmiany w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych usług lub prac od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
4) Przewiduje się zmiany w sytuacji, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.


www.imn.gliwice.pl20.06.2018 12:00

INstytut Metali Nieżelaznych , Ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice paw. B pok 2

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij