OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 557671-N-2018, z dnia 14.05.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach i do IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach i do IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie:
CzęśćII - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach (zgodnie z zestawieniem ogólnym zawartym w Załączniku IMN, część 1)
Część II – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie (zgodnie z zestawieniem ogólnym zawartym w Załączniku IMN, część 2)


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

30213100-6; 30236000-2; 48700000-5

tak
nie


14 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP) (wzór zał. B) –oryginał


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 100%www.imn.gliwice.pl23.05.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych,pok.2,pawilon B, ul. Sowińskiego 5,44-100 GLIWICE

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj

21-05-2018
W zawiązku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zamawiane komputery, monitory i oprogramowanie biurowe Zamawiający koryguje treść złącznika o nazwie "zalacznikimn_ti-2-4_2018_b.pdf". Zamawiający dołącza skorygowany załącznik o nazwie: "ZalacznikIMN_TI-2-4_2018_b2.pdf", w którym dokonano następujących zmian: Strona 2, Zestawienie ogólne, część 1 (- zmiany oznaczono kolorem czerwonym)

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij