OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 556020-N-2018, z dnia 10.05.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa oprogramowanie do obliczeń termodynamicznych

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do obliczeń termodynamicznych, które powinno zawierać moduły umożliwiające obliczania układów fazowych w stanie równowagi termodynamicznej, obliczenia kinetyki procesów wydzieleniowych oraz posiadać bazy danych materiałowych pozwalające przeprowadzić ww. obliczenia dla Cu i stopów na bazie Cu. Oprogramowanie powinno mieć możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły np. moduł pozwalający na obliczenia przemian fazowych kontrolowanych dyfuzyjnie oraz możliwość wykorzystania innych baz danych zawierających dane termodynamiczne jak i dane pozwalające prowadzić obliczenia kinetyki procesów wydzieleniowych oraz dyfuzyjnych. Szczegółowy opis w SIWZ.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


28 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 100%www.imn.gliwice.pl18.05.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5 44-100 GLIWICE, pok. 2, pawilon B

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij