OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: Opublikowane w TED pod nr . 2018/S 077-171327, z dnia 20.04.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.04.2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), jego instalację oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.
Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje urządzenie umożliwiające wytwarzanie trójwymiarowych obiektów w technologii (WAAM) wykorzystujące drut jako materiał wsadowy.
Urządzenie do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej będzie zainstalowane w IMN Gliwice, Hala technologiczna nr 1 w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą.
Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Urządzenie musi być przewidziane do bezpiecznego prowadzenia prób i uwzględniać wszelkie możliwe zdarzenia związane z taką specyfiką wykonywania prób (np. zanik napięcia zasilania, awarie systemu pomiarowego itp.).
. Parametry techniczno – eksploatacyjne:
Wszystkie zastosowane urządzenia i podzespoły muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zainstalowania w przedmiocie zamówienia jakichkolwiek urządzeń lub podzespołów używanych lub regenerowanych.
Dostawca zobowiązuje się do szybkiego i skutecznego serwisu: czas reakcji serwisu 5 dni robocze, czas usunięcia usterki max. 30 dni od powiadomienia o usterce.
W zakresie właściwości technicznych i eksploatacyjnych urządzenie wraz z oprzyrządowaniem musi spełniać podane poniżej warunki:
Parametry techniczne urządzenia:
• wytwarzanie trójwymiarowych obiektów (warstwa po warstwie – layer on layer) w technologii WAAM,
• maksymalna temperatura procesu: min. 2000°C,
• materiał wsadowy do wytwarzania obiektów 3D: stopy miedzi, stopu aluminium, stopy żelaza, stopy niklu, stopy tytanu,
• postać materiału zasilającego (wsadowego): drut
• średnica drutu: 0.8 – 1.2 mm
• szybkość pracy wzdłuż osi x-y-z: min.5-5-2.5 m/min,
• obszar roboczy (min. wymiary wytwarzanego obiektu (x-y-z)): 400x400x450 mm,
• układ chłodzenia: wydajność min. 3,5 kW,
• układ sterowania parametrami procesu w postaci wbudowanego panelu z możliwością podpięcia zewnętrznego komputera
• układ rejestrowania parametrów procesowych podczas wytwarzania obiektów z częstotliwością min. 10 Hz,
• oprogramowanie sterujące wytwarzaniem obiektu trójwymiarowego o zadanej geometrii wraz z danymi dotyczącymi parametrów procesowych powiązanych z materiałem zasilającym (wsadowym),
• urządzenie powinno pracować w układzie zamkniętym
• urządzenie powinno posiadać możliwość instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych np. kamera termowizyjna)
Inne warunki techniczno – eksploatacyjne, jakie muszą być spełnione:
Dodatkowo urządzenie wraz z akcesoriami musi spełniać następujące wymagania:
• Urządzenie wraz akcesoriami musi być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją,
• Wykonawca musi dostarczyć wraz urządzeniem instrukcję obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim lub angielskim (DTR),
• Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• Wykonawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego,
• Wykonawca musi zapewnić dostępność zdalnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji,
• Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące zapewnienia niezbędnych warunków technicznych instalacji urządzenia, w szczególności:
- rzut pionowy urządzenia,
- wymagania dot. instalacji elektrycznej,
- wymagania dot. instalacji informatycznej,
- wymagania dot. instalacji odciągowej.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2018 r:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Wysokość wadium: 15000 PLN lub 3607,33 EURO. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP.
a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (wpłata PLN) lub 06 1240 4272 1978 0010 7391 3897 SWIFT Pekao S.A. PKO PPLPW (wpłata w Euro) z adnotacją ‘Wadium – Dostawa i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej”
Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć w kasie IMN.
3. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
4. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
5. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 PZP.
6. Wadium wniesione przez jednego z uczestników Konsorcjum, uważa się za wniesione prawidłowo.

tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Wykonał 1 dostawę urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej w ciągu ostatnich 3 lat, w tym jedną o wartości co najmniej 1000000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu poprzedzającym termin składania ofert).

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto wykonawców
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1.1. Wykaz min 1 dostawy wykona w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
1.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;


III.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 tj. braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – (wzór zał D) - oryginał;
2.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
2.3. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych – oryginał;
2.4. Oświadczenie wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów zgodnie z zapisami art. 22a do art.22d PZP dot. sposobu ich wykorzystania wraz z dokumentami określającymi:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
- oferowana cena: - 90 pkt
- okres gwarancji: - 10 pkt1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy:
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/prac instalacyjnych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, lub
2) W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego wykonawcy miejsca instalacji urządzenia jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie Umowy przez wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu wykonania zamówienia– przedłużenie terminu zakończenia realizacji maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, lub
b) działaniem Siły Wyższej, lub
c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, lub
3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy.
4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.


www.imn.gliwice.pl04.06.2018 12:00

W siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 5, Kancelaria - pok. 2,pawilon B

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij