OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: Opublikowane w TED pod nr . 2018/S 077-171327, z dnia 20.04.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.04.2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), jego instalację oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.
Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje urządzenie umożliwiające wytwarzanie trójwymiarowych obiektów w technologii (WAAM) wykorzystujące drut jako materiał wsadowy.
Urządzenie do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej będzie zainstalowane w IMN Gliwice, Hala technologiczna nr 1 w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą.
Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Urządzenie musi być przewidziane do bezpiecznego prowadzenia prób i uwzględniać wszelkie możliwe zdarzenia związane z taką specyfiką wykonywania prób (np. zanik napięcia zasilania, awarie systemu pomiarowego itp.).
. Parametry techniczno – eksploatacyjne:
Wszystkie zastosowane urządzenia i podzespoły muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zainstalowania w przedmiocie zamówienia jakichkolwiek urządzeń lub podzespołów używanych lub regenerowanych.
Dostawca zobowiązuje się do szybkiego i skutecznego serwisu: czas reakcji serwisu 5 dni robocze, czas usunięcia usterki max. 30 dni od powiadomienia o usterce.
W zakresie właściwości technicznych i eksploatacyjnych urządzenie wraz z oprzyrządowaniem musi spełniać podane poniżej warunki:
Parametry techniczne urządzenia:
• wytwarzanie trójwymiarowych obiektów (warstwa po warstwie – layer on layer) w technologii WAAM,
• maksymalna temperatura procesu: min. 2000°C,
• materiał wsadowy do wytwarzania obiektów 3D: stopy miedzi, stopu aluminium, stopy żelaza, stopy niklu, stopy tytanu,
• postać materiału zasilającego (wsadowego): drut
• średnica drutu: 0.8 – 1.2 mm
• szybkość pracy wzdłuż osi x-y-z: min.5-5-2.5 m/min,
• obszar roboczy (min. wymiary wytwarzanego obiektu (x-y-z)): 400x400x450 mm,
• układ chłodzenia: wydajność min. 3,5 kW,
• układ sterowania parametrami procesu w postaci wbudowanego panelu z możliwością podpięcia zewnętrznego komputera
• układ rejestrowania parametrów procesowych podczas wytwarzania obiektów z częstotliwością min. 10 Hz,
• oprogramowanie sterujące wytwarzaniem obiektu trójwymiarowego o zadanej geometrii wraz z danymi dotyczącymi parametrów procesowych powiązanych z materiałem zasilającym (wsadowym),
• urządzenie powinno pracować w układzie zamkniętym
• urządzenie powinno posiadać możliwość instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych np. kamera termowizyjna)
Inne warunki techniczno – eksploatacyjne, jakie muszą być spełnione:
Dodatkowo urządzenie wraz z akcesoriami musi spełniać następujące wymagania:
• Urządzenie wraz akcesoriami musi być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją,
• Wykonawca musi dostarczyć wraz urządzeniem instrukcję obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim lub angielskim (DTR),
• Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• Wykonawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego,
• Wykonawca musi zapewnić dostępność zdalnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji,
• Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące zapewnienia niezbędnych warunków technicznych instalacji urządzenia, w szczególności:
- rzut pionowy urządzenia,
- wymagania dot. instalacji elektrycznej,
- wymagania dot. instalacji informatycznej,
- wymagania dot. instalacji odciągowej.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2018 r:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Wysokość wadium: 15000 PLN lub 3607,33 EURO. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP.
a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (wpłata PLN) lub 06 1240 4272 1978 0010 7391 3897 SWIFT Pekao S.A. PKO PPLPW (wpłata w Euro) z adnotacją ‘Wadium – Dostawa i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej”
Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć w kasie IMN.
3. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
4. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
5. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 PZP.
6. Wadium wniesione przez jednego z uczestników Konsorcjum, uważa się za wniesione prawidłowo.

tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Wykonał 1 dostawę urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej w ciągu ostatnich 3 lat, w tym jedną o wartości co najmniej 1000000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu poprzedzającym termin składania ofert).

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto wykonawców
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1.1. Wykaz min 1 dostawy wykona w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
1.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;


III.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 tj. braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – (wzór zał D) - oryginał;
2.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
2.3. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych – oryginał;
2.4. Oświadczenie wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów zgodnie z zapisami art. 22a do art.22d PZP dot. sposobu ich wykorzystania wraz z dokumentami określającymi:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
- oferowana cena: - 90 pkt
- okres gwarancji: - 10 pkt1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy:
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/prac instalacyjnych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, lub
2) W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego wykonawcy miejsca instalacji urządzenia jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie Umowy przez wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu wykonania zamówienia– przedłużenie terminu zakończenia realizacji maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, lub
b) działaniem Siły Wyższej, lub
c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, lub
3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy.
4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.


www.imn.gliwice.pl04.06.2018 12:00

W siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 5, Kancelaria - pok. 2,pawilon B

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj


W dniu 24. Wpłynęło Pytanie od Wykonawcy: What is written down in the public procurement law? What is a bid securety? What do we have to do there?
Odpowiedź: Answer:
I. Official translation of polish Act on public procurment law can be found on official page of Public Procurement office:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/35479/Public_Procurement_Law_2017_consolidated.pdf
Official translation of polish act on competition and consumer protection can be found on official page of Office of Competition and Consumer Protection:
https://www.uokik.gov.pl/competition_protection.php
II. According to article 24 sec. 11 of public procurement law:
11. The economic operator, within 3 days as of providing the information referred to in Article 51 para. 1a, 57 para. 1, or 60d para. 1, or as of posting on the website the information referred to in Article 86.5, shall submit a statement that it belongs or does not belong to the same capital group referred to in para. 1 (23). Along with the statement, the economic operator may present evidence that their links with another economic operator will not distort competition in the contract award procedure.
According to para. 1 (23):
23) economic operators that, while belonging to the same capital group within the meaning of the Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection (Journal of Laws of 2015, items 184, 1618, and 1634), submitted separate tenders, partial offers, or requests to participate in a procedure, unless they demonstrate that the links between them do not result in distortion of competition in the contract award procedure.
According to article 4 of Act on competition and consumer protection:
14) "capital group” shall mean all undertakings, which act under the direct or indirect supervision of one undertaking, including the undertaking;
Detalied definition can be found in sec. 3 and 4) of article 4 (the relationship between these provisions is not entirely clear from the translation, but they are clearly connected in Polish, so generally speaking "capital grup" consist dominant undertaking and undertakings controlled by it according to criteria listed in sec. 4) of this article):
3) ”dominant undertaking” shall mean an undertaking having control, within the meaning of Subparagraph 4, over another undertaking
4) "taking over control” shall mean any form of direct or indirect acquisition of rights by the undertaking, which, individually or jointly, taking into account all legal or factual circumstances, allow for exerting a decisive influence upon another undertaking or other undertakings; in particular, such powers are created by:
a) holding directly or indirectly a majority of votes in the shareholders’ meeting or general meeting of shareholders, also in the capacity of a pledgee or user, or in the management board of another undertaking (dependent undertaking) also under agreements with other persons,
b) the right to appoint or recall a majority of members of the management board or supervisory board of another undertaking (dependent undertaking), also under agreements with other persons,
c) members of its management board or supervisory board constitute more than half of the members of another undertaking’s (dependent undertaking’s) management board.
d) holding directly or indirectly, a majority of votes in the dependent partnership or in the general meeting of the dependent cooperative, also under agreements with other persons,
e) ownership of entirety or part of the property of another undertaking (dependent undertaking),
f) an agreement which stipulates the management of another undertaking (dependent undertaking) or transfer of profit by such undertaking;
III. Bid security is regulated by article 45 of public procurement law (in this translation is called "deposit"):
1. The contracting authority shall require the economic operators to pay a deposit where the value of the contract is equal to or exceeds the expressed in PLN equivalent of the amounts specified in the provisions issued under Article 11 para. 8.
2. The contracting authority may require the economic operators to pay a deposit where the value of the contract is less than the amounts specified in the provisions issued under Article 11 para. 8.
3. The deposit shall be paid prior to the final date for submission of tenders.
4. The contracting authority shall define the amount of the deposit, however not more than 3 % of the contract value.
5. If the contracting authority admits tenders for lots or awards contract in lots, it shall define the deposit amount for each lot. The provisions of para. 4 shall apply accordingly.
5a. Where the contracting authority plans to award contracts referred to in Article 67 para. 1 (6) and (7) or Article 134 para. 6 (3), the contracting authority shall specify the amount of the deposit with regard to the value of the main contract. The provision of para. 4 shall apply accordingly.
6. The deposit may be paid in one or several of the following forms:
1) cash;
2) bank sureties or guarantees of collective savings-loan fund, however the surety of collective savings-loan fund is always a financial surety;
3) bank guarantees;
4) insurance guarantees;
5) sureties given by entities, referred to in Article 6b para. 5 item 2 of the Act of 9 November 2000 on Establishment of Polish Agency for Enterprise Development (journal of laws of 2007 No. 42 item 275; of 2008 No. 116 item 730 and 732 and No. 227 item 1505 and of 2010 No. 96 item 620).
7. A deposit paid in cash shall be paid by a bank transfer to a bank account indicated by the contracting authority.
8. A deposit paid in cash shall be kept by the contracting authority in a bank account.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij