OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: Ukazało się w TED pod nr. 2018/S 068-150441, z dnia 07.04.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i uruchomienie kompletnego stanowiska do selektywnego topienia laserem .
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05-04-2018r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę stanowiska, które służy do projektowania elementów, przygotowania proszków wsadowych oraz drukowania elementów litych z proszków metali techniką selektywnego topienia wiązką lasera, jego instalację oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


do 15 tygodni (105 dni) od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Wysokość wadium: 15000 PLN lub 3565,49 EURO (wg kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj.z 05.04.2018 r. tabela nr 067/A/NBP/2018.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP.
a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (wpłata PLN) lub 06 1240 4272 1978 0010 7391 3897 SWIFT Pekao S.A. PKO PPLPW ( wpłata w Euro) z adnotacją ‘Wadium- Dostawa i uruchomienie kompletnego stanowiska do selektywnego topienia laserem .
Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć w kasie IMN.
3. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
4. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
5. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 PZP.
6. Wadium wniesione przez jednego z uczestników Konsorcjum, uważa się za wniesione prawidłowo.

tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Wykonał 3 dostawy kompletnego systemu do selektywnego topienia laserem w ciągu ostatnich 5 lat, w tym jedną o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu poprzedzającym termin składania ofert).

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto wykonawców
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508).) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Wykaz min 3 dostaw wykona w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
1.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;


III.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 tj. braku podstaw do wykluczenia

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania:
1. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – (wzór zał. D) – oryginał;
2. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych – (wzór zał. D) - oryginał;.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
4. Oświadczenie wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów zgodnie z zapisami art. 22a do art.22d PZP dot. sposobu ich wykorzystania wraz z dokumentami określającymi:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 90%
okres gwarancji - 10%Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy:
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/prac instalacyjnych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, lub
2) W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego wykonawcy miejsca instalacji urządzenia jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie Umowy przez wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu wykonania zamówienia– przedłużenie terminu zakończenia realizacji maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, lub
b) działaniem Siły Wyższej, lub c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, lub
3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy.
4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.


www.imn.gliwice.pl14.05.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych,pok.2,pawilon B,, ul. Sowińskiego 5 44-100 GLIWICE

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.1) Zmiany w ogłoszeniu

20-04-2018 Instytut Metali Nieżelaznych informuje,że w ogłoszeniu i siwz poprawiono zapis :
siwz rozdział V pkt 1.3:było:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Wykonał 3 dostawy kompletnego systemu do selektywnego topienia laserem w ciągu ostatnich 3 lat, w tym jedną o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto
jest:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Wykonał 3 dostawy kompletnego systemu do selektywnego topienia laserem w ciągu ostatnich 5 lat, w tym jedną o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto
siwz rozdział VI C pkt 1.1,
było:
1.1. Wykaz min 3 dostaw wykona w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie
jest:
1.1. Wykaz min 3 dostaw wykona w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie
Do ogłoszenia na stronie internetowej dołączono poprawioną siwz. .
18-04-2018 r.
Instytut Metali Nieżelaznych informuje ,że w ogłoszeniu i w siwz w rozdz.XVII. pkt 1 i 2 dokonano zmian:
Było:
1. Wysokość wadium: 15000 PLN Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP. wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (wpłata PLN) Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
Jest:
1. Wysokość wadium: 15000 PLN lub 3565,49 EURO (wg kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj.z 05.04.2018 r. tabela nr 067/A/NBP/2018.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP.
a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (wpłata PLN) lub 06 1240 4272 1978 0010 7391 3897 SWIFT Pekao S.A. PKO PPLPW ( wpłata w Euro) z adnotacją ‘Wadium- Dostawa i uruchomienie kompletnego stanowiska do selektywnego topienia laserem .
Do ogłoszenia dołączono poprawioną SIWZ( zmiany zaznaczono na czerwono).

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj

24-04-2018r.
W dniu 20-04-2018 wpłynęły pytania od jednego z wykonawców:
1.SIWZ pkt V - 1.3
Czy Zamawiający może uznać jedną z dostaw systemu SLM 125 wykonaną przez Wadim Plast Sp.J. w dniu 19.11.2014 roku o wartości 1 134 531 pln brutto ?
Odpowiedź:Zamawiający uzna taką dostawę (zmiana umieszczona na stronie internetowej IMN)
1. UMOWA TI/27/2018
§ 4 pkt 3 I 4 – Czy Zamawiający może zmienić zapis umowy na:
- Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy jego wynagrodzenie w następujacy sposób:
1. Zaliczka równa 30% Wynagrodzenia……
2. Ostatnia płatność równa 70% Wynagrodzenia o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu
Wobec powyższego
Czy Zamawiający może zrezygnować wtedy z warunku zabezpieczenia zwrotu zaliczki ?
Odpowiedź: Zamawiający może dopuścić warunki płatności:
1. Zaliczka równa 30% Wynagrodzenia……
2. Ostatnia płatność równa 70% Wynagrodzenia o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu
, jednak nie rezygnuje z zabezpieczenia zwrotu zaliczki
3. UMOWA TI/27/2018
§ 8 pkt 3 – Czy zamawiający może ustalić sumę kar umownych naliczonych na podstawie ust.2 Pkt 1 -7 w maksymalnej wysokości 10% ?
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę w umowie.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij