OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: Ukazało się w TED pod nr. 2018/S 062-136811, z dnia 29.03.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie „pod klucz” stanowiska doświadczalnego w skali pilotowej do badań nowego sposobu spalania i oczyszczania gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w Hucie Miedzi Legnica wraz z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem oraz połączeniem elementów stanowiska doświadczalnego oraz wykonaniem niezbędnych robót związanych z posadowieniem i rozruchem stanowiska .
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26-03-2018r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

1 Wykonanie dokumentacji Instalacji Pilotowej, w tym w szczególności dokumentacji projektowej (dalej: ”Dokumentacja Projektowa”), wykonawczej i powykonawczej ; sporządzenie i zgromadzenie a następnie przekazanie właściwym organom lub instytucjom wszelkich dokumentów (raportów, wniosków, kart informacyjnych i innych) oraz podejmowanie wszystkich innych czynności niezbędnych do uzyskania oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy) wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa w celu:
i. rozpoczęcia realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę):
ii. rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej po zakończeniu realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Instalacji Pilotowej lub pozwolenia równoważnego).:
Zamawiający poniżej wskazuje kluczową dokumentację do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, o której mowa powyżej. W przypadku, jeżeli na etapie realizacji Zamówienia konieczne będzie sporządzenie innego rodzaju dokumentów niezbędnych do całościowego i poprawnego zrealizowania Zamówienia – Wykonawca będzie obowiązany sporządzić także te dokumenty.:
a) Dokumentacja Projektowa :
b) Dokumentacja Budowlana Instalacji Pilotowej, zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).:
c) Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Pilotowej zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), obejmująca w szczególności oświadczenie o kompletnym wykonaniu zadania potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania Instalacji Pilotowej :
d) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji Pilotowej i / lub równoważny dokument uprawniający do rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej – jeżeli uzyskanie takiego dokumentu będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa.:
- dalej łącznie jako: „Dokumentacja Instalacji Pilotowej”.:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszelkich raportów, protokołów i projektów związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, treścią uzyskanych decyzji i pozwoleń i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na każdym etapie ich realizacji. Wykonawca ponosi również wszystkie koszty związane z koniecznością opracowania powyższych dokumentów, między innymi opłaty urzędowe, opłaty za usługi geodezyjne, za pozyskanie map ewidencyjnych w tym do celów projektowych.:
2 Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania następujących elementów Instalacji Pilotowej:
: a. węzła spalania gazów;:
b. węzła schładzania spalin;:
c. węzła suchego odpylania gazów;:
d. węzła mokrego oczyszczania gazów;:
e. odprowadzania oczyszczonych gazów;:
f. orurowania z osprzętem oraz armatury i układów kontrolno – pomiarowych do kontroli parametrów procesu;:
g. systemu sterowania.:
3 Wykonanie Instalacji Pilotowej::
4 Uruchomienie Instalacji Pilotowej poprzez jej rozruch technologiczny, przeprowadzenie testów eksploatacyjnych (w ramach Odbioru Końcowego Instalacji Pilotowej):
a) Rozruch technologiczny przeprowadzony przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego :
b) Testy eksploatacyjne przeprowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego.:
5 Przeprowadzenie instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi Instalacji Pilotowej:
4.1 Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji Zamówienia w KGHM Oddział Huta Miedzi Legnica. Termin zebrania Zamawiający poda na swojej stronie internetowej http://bip.imn.gliwice.pl/uzp z wyprzedzeniem min. 7 dni.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy – tj.: możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji

45220000-5

nie
nie


Temina wykonania zamówienia do 31.03.2019

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania Ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w walucie polskiej (PLN) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (PLN) tytułem: „Wadium – Dostawa linii Pilotowej do oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM”.
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany wskazaną kwotą wadium przed upływem terminu składania Ofert.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale w kasie Zamawiającego – znajdującej się w jego siedzibie.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać najpóźniej od dnia upływu terminu składania Ofert i co najmniej przez cały okres związania Ofertą (dział XIV. poniżej), zgodnie z art. 85 Ustawy.
7. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń – tj. z treści tych dokumentów powinno wynikać, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty całej kwoty wadium na wypadek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
8. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania Ofert bądź zostało wniesione w inny nieprawidłowy sposób jest podstawą do odrzucenia Oferty.
9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Ustawy.
10. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, uważa się za wniesione prawidłowo w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyjnej, do modernizacji oraz rozmieszczanie i instalacji rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących lub do modernizacji rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących, zwane dalej "uprawnieniem", wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zgodnie z treścią art. 9 i 20 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1040 z późn. zm.), lub wykaże, że zgodnie z art. 20a ustawy o dozorze technicznym jest zwolniony z obowiązku posiadania uprawnienia.

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na niewyczerpaną sumę gwarancyjną równą co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) oraz
b. w latach obrotowych 2014 – 2016 – posiadał średnioroczny przychód ze sprzedaży produktów lub usług (obrót) na poziomie co najmniej 10.000.000,00 PLN netto (bez VAT) – słownie: dziesięć milionów złotych netto (bez VAT), oraz
c. w latach obrotowych 2014 -2016 (w każdym roku z osobna) osiągnął wskaźnik płynności finansowej szybkiej (wskaźnik szybki płynności, tj. aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych) na poziomie wartości nie niższej niż 1,0, lub ma dostęp do linii kredytowej lub innego udokumentowanego finansowania na poziomie nie mniejszym niż: 4.000.000,00 złotych (słownie: _cztery miliony złotych) potwierdzonych Opinią Bankową podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Banku.

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie w realizacji prac w zakresie dostaw oraz instalowania linii technologicznych w zakresie spalania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował prace polegające na dostawie i instalowaniu linii technologicznych w zakresie odpylania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN netto (bez VAT) - słownie: dwa miliony złotych netto (bez VAT).

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

Aktualne na dzień składania Ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2, składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu Zamówienia wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – tj. na Standardowym Formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) – którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia – zgodnie z przypadkami wskazanymi w treści Ustawy (zachodzi brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 do 10 Ustawy).
Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.1 Poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę, lub zwolnienie z wymogu posiadania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego na modernizację oraz rozmieszczanie i instalację rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących lub uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących - na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.1.
1.2 Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia lub oryginał polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia na niewyczerpaną sumę gwarancyjną równą co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) wraz z potwierdzeniem przelewu składki oraz informacją o poziomie wykorzystania polisy – na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.2. lit. a.
1.3 Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2014 – 2016 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu (jeżeli dotyczy) a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – inne dokumenty potwierdzające wysokość przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług (obrotów) w latach obrotowych 2014 – 2016 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) - na potrzeby oceny spełniania warunków, o którym mowa w ust. V.2.2. lit. b i c.
1.4. Pisemny wykaz zrealizowanych prac polegających na: dostawie oraz instalowaniu linii technologicznych w zakresie spalania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – ze wskazaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy oraz instalacja zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy, i instalacja zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty wskazane w wykazie – tj., na rzecz których dostawy, rozmieszczenie i zainstalowanie zostało wykonane) – na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.3.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:


III.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 tj. braku podstaw do wykluczenia

2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
2.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
2.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia publiczne – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
2.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a. w ust. 2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;
b. w ust. 2.2. - 2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Wykonawca składa oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania dokumentu pn. „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, używania mediów energetycznych oraz ochrony środowiska obowiązujące Wykonawców realizujących na terenie Huty Miedzi Legnica prace przez nią zlecone oraz najemców pomieszczeń, terenów lub maszyn i urządzeń HML”, które stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 80%
termin realizacji zamówienia - 10%
okres gwarancji na instalację pilotową(realizację Zamówienia) - 10%1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania istotnych zmian w zawartej umowie w przypadkach i na zasadach wskazanych w ust. 2 – 6 poniżej – niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy w sprawie Zamówienia na zasadach określonych w umowie. Zamawiający w przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do rozwiązania i zmiany umowy może wykonać jedno z tych uprawnień swobodnie według swojego uznania.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagać będą aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych lub realizacji dostaw lub prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych lub dostaw w ramach tej samej kategorii kodów CPV podanej w Ogłoszeniu o zamówieniu SIWZ i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – w szczególności, gdy zmiana jest konieczna z przyczyn technicznych. W tym wypadku będzie możliwa zmiana wynagrodzenia wynikającego z umowy w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia netto wskazanego w umowie albo zmniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy a także w razie konieczności - częściowa zmiana przedmiotu Zamówienia, która nie będzie prowadziła do zmiany charakteru zawartej umowy.
4. Zmiana terminu zakończenia realizacji Zamówienia będzie możliwa w związku z:
a. działaniem Siły Wyższej, lub
b. wstrzymaniem prac przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub
c. zmianami terminów wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z KGHM i umowy zawartej przez Zamawiającego z NCBR, jak również innych okoliczności o charakterze organizacyjnym, powodujących konieczność przedłużenia terminu realizacji Zamówienia (Instalacji Pilotowej).
d. W przypadku dokonania niezbędnych zmian w Harmonogramie Realizacji Zamówienia z uwagi na nieprzewidziane wcześniej okoliczności o charakterze technicznym.
5. Przewiduje się zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu świadczeń lub zmianę terminu realizacji Zamówienia albo częściową zmianę przedmiotu Zamówienia, nieprowadzącą do zmiany charakteru zawartej Umowy - w sytuacji zmiany umów zawartych przez Zamawiającego z KGHM i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
6. Zamawiający może dokonać zmiany dotychczasowego Wykonawcy, wynagrodzenia, zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę oraz innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy, jeżeli:
a. Wykonawca opóźnia się w realizacji którejkolwiek części Zamówienia w stosunku do Harmonogramu Realizacji Zamówienia przez czas przekraczający 60 dni kalendarzowych, tj. opóźnia się z realizacją wykonania dokumentacji projektowej, dostaw, rozmieszczeniem, instalacją lub uruchomienia Instalacji Pilotowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie lub
b. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Umową,
Procedura zmiany Wykonawcy:
Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia opóźnień i/lub właściwego wykonywania Zamówienia i bezskutecznym upływie terminu do usunięcia opóźnień lub usunięcia niezgodności - będzie uprawniony w stosunku do Wykonawcy do skorzystania z prawa wykonania zastępczego w stosunku do opóźnionych prac projektowych, dostaw albo prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji. Termin na usunięcie nieprawidłowości będzie nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
Wykonanie zastępcze może być realizowane w ten sposób, iż Zamawiający zatrudni innego Wykonawcę lub Wykonawców, jako podwykonawców zastępczych, na wyłączny koszt Wykonawcy lub na odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą.


www.imn.gliwice.pl07.05.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych,pok.2,pawilon B, ul. Sowińskiego 5, 44-100 GLIWICE

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.1) Zmiany w ogłoszeniu

Zmiana terminu składania ofert: opublikowane w TED pod nr 2018/S 077-171645
Zamiast :
Data 07.05.2018 godz 12:00
powinno być:
28.05.2018, godz 12:00
Zmiana terminu otwarcia ofert:
Zamiast:
Data 07.05.2018 godz. 12:30
powinno być:
28.05.2018, godz 12:30

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj

19.04.2018
W SIWZ na stronie 1 nie umieszczono daty przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE.
Ogłoszenie powinno brzmieć: Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.03.2018 r.
W dniu 06.04.2018 wpłynęły następujące pytania od jednego z Wykonawców:
W dniu 06-04-2018 wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców:
1. Prosimy o określenie, o jaki maksymalny okres może być przesunięty termin przekazania do eksploatacji instalacji pilotowej.
W miesiącach luty, marzec 2019 planowany jest postój Huty Legnica.
Termin wykonania instalacji pilotowej wynika z harmonogramu realizacji projektu CuBR-3/19 zawartego w umowach między IMN a KGHM i NCBR. Przesunięcie tego terminu wymaga aneksowania wzmiankowanych umów z podaniem uzasadnienia.
Z punktu widzenia dochowania terminu realizacji całego projektu nieprzekraczalnym terminem przekazania do eksploatacji instalacji pilotowej jest czerwiec 2019 r.
2. Czy podane koszty zużycia mediów dotyczą okresu budowy, czy również okresu rozruchu i testów gwarancyjnych ?
Przedstawione koszty zużycia mediów zostały podane przez HM Legnica bez rozróżniania na fazę realizacji projektu.
3. Czy HML posiada aktualne warunki zabudowy dla rejonu zadania które można wykorzystać przy uzyskiwaniu pozwoleń dla instalacji pilotowej.
4. Kto ponosi koszty zużycia mediów w trakcie rozruchu i testów eksploatacyjnych ?.
Kto ponosi koszty sorbentów, zużytych w okresie rozruchu i testów eksploatacyjnych (kwas selenowy, kwas siarkowy) ?
Koszty te ponosi Zamawiający
5. W SIWZ nie ma kosztów odprowadzania ścieków do instalacji HML oraz przekazywania odpadu spod filtra.
6. Kto ponosi koszty odprowadzenia ścieków i odpadów w trakcie rozruchu i testów eksploatacyjnych ?
Koszty te ponosi Zamawiający
7. Czy dla poprawy skuteczności dopalania można zastosować tlen i gdzie będzie ewentualny punkt podłączenia tlenu do instalacji w HM Legnica.
Nie przewidujemy zastosowania tlenu w instalacji pilotowej.
8. Na filtrze zostaną zatrzymane pyły.
Czy Zamawiający dostarczy zgodę / oświadczenie HML na zagospodarowanie tego pyłu? Jest to odpad niebezpieczny. Powyższe jest niezbędne na etapie opracowania KIP i uzyskiwania pozwoleń na eksploatację.
Pyły uzyskane w instalacji pilotowej będą materiałem do badań prowadzonych w IMN.
9. Czy Zamawiający dostarczy zgodę HML na przyjęcie ścieków niebezpiecznych do swojej instalacji ? Powyższe jest niezbędne na etapie opracowania KIP i uzyskiwania pozwoleń na eksploatację. Czy Zamawiający określi przewidywany skład i ilość tych ścieków ?
Zamawiający oszacuje ilość i skład odprowadzanych ścieków.
10. Kto odpowiada za terminy uzyskania warunków zasilania od HML, oraz terminy uzgodnień dokumentacji i innych uzgodnień z HML?
W umowie konieczny jest zapis o maksymalnym czasie uzyskania takich uzgodnień zarówno ze strony Zamawiającego jak i HML.
Inżynier kontraktu realizacji umowy dotyczącej instalacji pilotowej.
11. Czy jest podpisana umowa dzierżawy terenu pod budowę instalacji pomiędzy Zamawiającym a HML?
Umowa taka jest konieczna dla formalnego przeprowadzenia procedur administracyjnych.
Umowa dzierżawy jest w trakcie uzgadniania.
12. Zapis na str.4 załącznika nr 1 do SIWZ (BHP) wskazuje, że cała Instalacja ma być zabudowana w ocieplonej i ogrzewanej hali, czy takie są oczekiwania Zamawiającego?
Jak ma być utrzymywana temperatura dyżurna w hali?
Instalacja ma być wybudowana na wolnym powietrzu, a jedynie pomieszczenie z którego będzie sterowana praca instalacji ma być zamknięte o wielkości umożliwiającej pobyt do 5 osób (np. kontener).
13. Na schemacie gazy odprowadzane są do niezależnego emitora.
Z opisu wynika, że gazy mają być wprowadzone do instalacji Solinox.
Prosimy o wyjaśnienie, gdzie mają być wprowadzane gazy po instalacji pilotowej.
Miejsce odprowadzenia gazów zostało wskazane przez HM Legnica, jest to kolektor gazów przed Solinoxem.
14. Czy Zamawiający dostarczy projekt procesowy do instalacji pilotowej.
Nie, to należy do Wykonawcy.
15. Skąd i w jakiej postaci będzie dostarczany selen do procesu?
Kwas selenowy - proszek mieszany z kwasem siarkowym o stężeniu ok. 40%.
16. Prosimy o podanie sposobu osuszania gazu na wyjściu z instalacji?
Nie przewidujemy osuszania, za skruberem jest odkraplanie gazu.
17. Czy dopuszczalne jest obniżenie wilgoci przez zmieszanie z powietrzem i do jakiej wartości.
Nie przewidujemy dodawania powietrza przed mokrym węzłem oczyszczania.
18. Czy założenie obniżenia temperatury gazów do 700C przed filtrem nie jest błędem.
Będzie to poniżej kwasowego p. rosy. Z jakiej stali wykonać filtr?
W wypadku dużej ilości As lotnego w postaci As2O3 może być niezbędne badanie filtracji w obniżonej temperaturze (w zakresie 70 ÷ 90 °C). Czy w gazach wystąpi wolny SO3 okaże się w trakcie badań.
Z uwagi na przewidywany krótki okres eksploatacji filtra może on być wykonany ze stali węglowej zabezpieczonej pokryciem odpornym na oddziaływanie chemiczne oraz temperaturę do 240 °C.
19. Schłodzenie cieczy obiegowej poniżej 40°C w skruberze selenowym wymaga zastosowania wymiennika przeponowego (ciecz-ciecz) i wytwornicy wody lodowej.
Prosimy o potwierdzenie tych wymagań?
Potwierdzamy potrzebę schłodzenia cieczy obiegowej do temperatury 40 °C.
20. Czy Zamawiający przekaże wytyczne doboru materiałów dla konstrukcji instalacji technologicznych i urządzeń węzła mokrego oczyszczania? Z uwagi na przewidywany skład cieczy obiegowej oraz jej temperaturę warunki pracy będą ekstremalnie agresywne.
Węzeł mokrego oczyszczania powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Określenie rodzaju tworzywa należy do Wykonawcy.
21. Proszę o potwierdzenie stężenia CO w gazach po dopaleniu wynoszącego < 40ppmv.
Naszym zdaniem możliwe do dotrzymania parametry to 150-250 mg/Nm3.
Proponujemy zastosować Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Podaje ona dopuszczalne wielkości emisji CO do powietrza dla spalarni odpadów:
 50 mg/Nm3 (40 ppmv) jako średnia wartość dzienna
 100 mg/Nm3 (80 ppmv) jako średnia wartość półgodzinna
 150 mg/Nm3 (120 ppmv) jako średnia wartość 10-minutowa
Są to wielkości normalizowane w warunkach 11 % zawartości tlenu w gazach odlotowych po odliczeniu udziału pary wodnej.
22. Jakie jest stężenie rtęci w gazach przed instalacją?
Przed dopaleniem stężenie Hg w gazach wynosi 5 mg/Nm3.
23. Jakie jest zakładana skuteczność węzła usuwania rtęci?
Zakładamy skuteczność usuwania rtęci na poziomie 90 %. Rzeczywisty poziom będzie przedmiotem badań.
24. Prosimy o podanie potencjalnego dostawcy skrubera selenowego.
Określenie dostawcy skrubera należy do Wykonawcy.
25. Czy Zamawiający wymaga zabudowy instalacji do odzysku ciepła w instalacji pilotowej? Jeśli tak to prosimy o podanie przewidywanej metody.
Nie, ciepło z instalacji pilotowej nie będzie odzyskiwane.
Na pytanie nr 3 i nr 5 odpowiedź będzie udzielona w późniejszym terminie po konsultacji z HML Legnica

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij