OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: Ukazało się w TED pod nr. 2018/S 062-136811, z dnia 29.03.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie „pod klucz” stanowiska doświadczalnego w skali pilotowej do badań nowego sposobu spalania i oczyszczania gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w Hucie Miedzi Legnica wraz z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem oraz połączeniem elementów stanowiska doświadczalnego oraz wykonaniem niezbędnych robót związanych z posadowieniem i rozruchem stanowiska .
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26-03-2018r.
Instytut Metali Nieżelaznych informuje,że wizja lokalna w HM Legnica dla potencjalnych wykonawców instalacji pilotowej odbędzie się 11.05.2018 (piątek).
Wizja odbędzie się o godz.11. Każdy z uczestników powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej : kask, fartuch , okulary. Maski jednorazowe zabezpieczy HM Legnica.
Każdy z uczestników powinien podpisać oświadczenie - Oświadczenie_Załącznik Nr 2 do SIWZ .
Listę uczestników wraz z oświadczeniami należy przesłać do HML Legnica w środę 9 maja na adres tomasz.sergiel@kghm.com

II.1.2) Rodzaj zamówienia

1 Wykonanie dokumentacji Instalacji Pilotowej, w tym w szczególności dokumentacji projektowej (dalej: ”Dokumentacja Projektowa”), wykonawczej i powykonawczej ; sporządzenie i zgromadzenie a następnie przekazanie właściwym organom lub instytucjom wszelkich dokumentów (raportów, wniosków, kart informacyjnych i innych) oraz podejmowanie wszystkich innych czynności niezbędnych do uzyskania oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy) wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa w celu:
i. rozpoczęcia realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę):
ii. rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej po zakończeniu realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Instalacji Pilotowej lub pozwolenia równoważnego).:
Zamawiający poniżej wskazuje kluczową dokumentację do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, o której mowa powyżej. W przypadku, jeżeli na etapie realizacji Zamówienia konieczne będzie sporządzenie innego rodzaju dokumentów niezbędnych do całościowego i poprawnego zrealizowania Zamówienia – Wykonawca będzie obowiązany sporządzić także te dokumenty.:
a) Dokumentacja Projektowa :
b) Dokumentacja Budowlana Instalacji Pilotowej, zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).:
c) Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Pilotowej zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), obejmująca w szczególności oświadczenie o kompletnym wykonaniu zadania potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania Instalacji Pilotowej :
d) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji Pilotowej i / lub równoważny dokument uprawniający do rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej – jeżeli uzyskanie takiego dokumentu będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa.:
- dalej łącznie jako: „Dokumentacja Instalacji Pilotowej”.:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszelkich raportów, protokołów i projektów związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, treścią uzyskanych decyzji i pozwoleń i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na każdym etapie ich realizacji. Wykonawca ponosi również wszystkie koszty związane z koniecznością opracowania powyższych dokumentów, między innymi opłaty urzędowe, opłaty za usługi geodezyjne, za pozyskanie map ewidencyjnych w tym do celów projektowych.:
2 Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania następujących elementów Instalacji Pilotowej:
: a. węzła spalania gazów;:
b. węzła schładzania spalin;:
c. węzła suchego odpylania gazów;:
d. węzła mokrego oczyszczania gazów;:
e. odprowadzania oczyszczonych gazów;:
f. orurowania z osprzętem oraz armatury i układów kontrolno – pomiarowych do kontroli parametrów procesu;:
g. systemu sterowania.:
3 Wykonanie Instalacji Pilotowej::
4 Uruchomienie Instalacji Pilotowej poprzez jej rozruch technologiczny, przeprowadzenie testów eksploatacyjnych (w ramach Odbioru Końcowego Instalacji Pilotowej):
a) Rozruch technologiczny przeprowadzony przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego :
b) Testy eksploatacyjne przeprowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego.:
5 Przeprowadzenie instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi Instalacji Pilotowej:
4.1 Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji Zamówienia w KGHM Oddział Huta Miedzi Legnica. Termin zebrania Zamawiający poda na swojej stronie internetowej http://bip.imn.gliwice.pl/uzp z wyprzedzeniem min. 7 dni.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy – tj.: możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji

45220000-5

nie
nie


Temina wykonania zamówienia do 31.03.2019

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania Ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w walucie polskiej (PLN) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (PLN) tytułem: „Wadium – Dostawa linii Pilotowej do oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM”.
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany wskazaną kwotą wadium przed upływem terminu składania Ofert.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale w kasie Zamawiającego – znajdującej się w jego siedzibie.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać najpóźniej od dnia upływu terminu składania Ofert i co najmniej przez cały okres związania Ofertą (dział XIV. poniżej), zgodnie z art. 85 Ustawy.
7. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń – tj. z treści tych dokumentów powinno wynikać, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty całej kwoty wadium na wypadek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
8. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania Ofert bądź zostało wniesione w inny nieprawidłowy sposób jest podstawą do odrzucenia Oferty.
9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Ustawy.
10. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, uważa się za wniesione prawidłowo w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyjnej, do modernizacji oraz rozmieszczanie i instalacji rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących lub do modernizacji rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących, zwane dalej "uprawnieniem", wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zgodnie z treścią art. 9 i 20 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1040 z późn. zm.), lub wykaże, że zgodnie z art. 20a ustawy o dozorze technicznym jest zwolniony z obowiązku posiadania uprawnienia.

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na niewyczerpaną sumę gwarancyjną równą co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) oraz
b. w latach obrotowych 2014 – 2016 – posiadał średnioroczny przychód ze sprzedaży produktów lub usług (obrót) na poziomie co najmniej 10.000.000,00 PLN netto (bez VAT) – słownie: dziesięć milionów złotych netto (bez VAT), oraz
c. w latach obrotowych 2014 -2016 (w każdym roku z osobna) osiągnął wskaźnik płynności finansowej szybkiej (wskaźnik szybki płynności, tj. aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych) na poziomie wartości nie niższej niż 1,0, lub ma dostęp do linii kredytowej lub innego udokumentowanego finansowania na poziomie nie mniejszym niż: 4.000.000,00 złotych (słownie: _cztery miliony złotych) potwierdzonych Opinią Bankową podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Banku.

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie w realizacji prac w zakresie dostaw oraz instalowania linii technologicznych w zakresie spalania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował prace polegające na dostawie i instalowaniu linii technologicznych w zakresie odpylania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN netto (bez VAT) - słownie: dwa miliony złotych netto (bez VAT).

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

Aktualne na dzień składania Ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2, składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu Zamówienia wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – tj. na Standardowym Formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) – którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia – zgodnie z przypadkami wskazanymi w treści Ustawy (zachodzi brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 do 10 Ustawy).
Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.1 Poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę, lub zwolnienie z wymogu posiadania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego na modernizację oraz rozmieszczanie i instalację rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących lub uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących - na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.1.
1.2 Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia lub oryginał polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia na niewyczerpaną sumę gwarancyjną równą co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) wraz z potwierdzeniem przelewu składki oraz informacją o poziomie wykorzystania polisy – na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.2. lit. a.
1.3 Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2014 – 2016 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu (jeżeli dotyczy) a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – inne dokumenty potwierdzające wysokość przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług (obrotów) w latach obrotowych 2014 – 2016 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) - na potrzeby oceny spełniania warunków, o którym mowa w ust. V.2.2. lit. b i c.
1.4. Pisemny wykaz zrealizowanych prac polegających na: dostawie oraz instalowaniu linii technologicznych w zakresie spalania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – ze wskazaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy oraz instalacja zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy, i instalacja zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty wskazane w wykazie – tj., na rzecz których dostawy, rozmieszczenie i zainstalowanie zostało wykonane) – na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.3.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:


III.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 tj. braku podstaw do wykluczenia

2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
2.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
2.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia publiczne – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
2.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a. w ust. 2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;
b. w ust. 2.2. - 2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Wykonawca składa oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania dokumentu pn. „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, używania mediów energetycznych oraz ochrony środowiska obowiązujące Wykonawców realizujących na terenie Huty Miedzi Legnica prace przez nią zlecone oraz najemców pomieszczeń, terenów lub maszyn i urządzeń HML”, które stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 80%
termin realizacji zamówienia - 10%
okres gwarancji na instalację pilotową(realizację Zamówienia) - 10%1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania istotnych zmian w zawartej umowie w przypadkach i na zasadach wskazanych w ust. 2 – 6 poniżej – niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy w sprawie Zamówienia na zasadach określonych w umowie. Zamawiający w przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do rozwiązania i zmiany umowy może wykonać jedno z tych uprawnień swobodnie według swojego uznania.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagać będą aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych lub realizacji dostaw lub prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych lub dostaw w ramach tej samej kategorii kodów CPV podanej w Ogłoszeniu o zamówieniu SIWZ i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – w szczególności, gdy zmiana jest konieczna z przyczyn technicznych. W tym wypadku będzie możliwa zmiana wynagrodzenia wynikającego z umowy w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia netto wskazanego w umowie albo zmniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy a także w razie konieczności - częściowa zmiana przedmiotu Zamówienia, która nie będzie prowadziła do zmiany charakteru zawartej umowy.
4. Zmiana terminu zakończenia realizacji Zamówienia będzie możliwa w związku z:
a. działaniem Siły Wyższej, lub
b. wstrzymaniem prac przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub
c. zmianami terminów wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z KGHM i umowy zawartej przez Zamawiającego z NCBR, jak również innych okoliczności o charakterze organizacyjnym, powodujących konieczność przedłużenia terminu realizacji Zamówienia (Instalacji Pilotowej).
d. W przypadku dokonania niezbędnych zmian w Harmonogramie Realizacji Zamówienia z uwagi na nieprzewidziane wcześniej okoliczności o charakterze technicznym.
5. Przewiduje się zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu świadczeń lub zmianę terminu realizacji Zamówienia albo częściową zmianę przedmiotu Zamówienia, nieprowadzącą do zmiany charakteru zawartej Umowy - w sytuacji zmiany umów zawartych przez Zamawiającego z KGHM i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
6. Zamawiający może dokonać zmiany dotychczasowego Wykonawcy, wynagrodzenia, zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę oraz innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy, jeżeli:
a. Wykonawca opóźnia się w realizacji którejkolwiek części Zamówienia w stosunku do Harmonogramu Realizacji Zamówienia przez czas przekraczający 60 dni kalendarzowych, tj. opóźnia się z realizacją wykonania dokumentacji projektowej, dostaw, rozmieszczeniem, instalacją lub uruchomienia Instalacji Pilotowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie lub
b. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Umową,
Procedura zmiany Wykonawcy:
Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia opóźnień i/lub właściwego wykonywania Zamówienia i bezskutecznym upływie terminu do usunięcia opóźnień lub usunięcia niezgodności - będzie uprawniony w stosunku do Wykonawcy do skorzystania z prawa wykonania zastępczego w stosunku do opóźnionych prac projektowych, dostaw albo prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji. Termin na usunięcie nieprawidłowości będzie nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
Wykonanie zastępcze może być realizowane w ten sposób, iż Zamawiający zatrudni innego Wykonawcę lub Wykonawców, jako podwykonawców zastępczych, na wyłączny koszt Wykonawcy lub na odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą.


www.imn.gliwice.pl11.06.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych,pok.2,pawilon B, ul. Sowińskiego 5, 44-100 GLIWICE

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.1) Zmiany w ogłoszeniu

Zmiana terminu składania ofert;
Opublikowana w TED pod nr . 2018/S100-228532
Zamiast 28.05.2018 godz. 12:00 powinno być 11.06.2018 godz. 12:00
Zmiana terminu otwarcia ofert:
zamiast 28.05.2018, godz 12:30, Powinno być 11.06.2018 godz. 12:30
Zmiana terminu składania ofert: opublikowane w TED pod nr 2018/S 077-171645
Zamiast :
Data 07.05.2018 godz 12:00
powinno być:
28.05.2018, godz 12:00
Zmiana terminu otwarcia ofert:
Zamiast:
Data 07.05.2018 godz. 12:30
powinno być:
28.05.2018, godz 12:30

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj

29.05.2018 Jeden z wykonawców zwrócił się z pytaniem: "Czy HML posiada aktualne warunki zabudowy dla rejonu zadania, które można wykorzystać przy uzyskiwaniu pozwoleń dla instalacji pilotowej" Odp: Nie
24.05.2018.
Pytanie z dn 22.05.2018 Jeden z wykonawców zwrócił się z pytaniem czy jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert z dnia 28.05.2018. na dzień 08.06.2018?
Odpowiedź: w dniu 24.05.2018 zostało przesłane do Dz.Urz. UE Sprostowanie - ogłoszenie zmiany terminu składania ofert. Wydłużenia terminu składania ofert do dnia 11.06.2018 godz. 12:00
22.05.2018 Pytanie z 21.05.2018
1. Prosimy o podanie istniejącej licencji (ilość zmiennych) dla pracującej aplikacji Wonderware InTouch.
2. Prosimy o wyspecyfikowanie istniejących rezerw (ilości zmiennych) w istniejącej licencji Wonderware InTouch? Czy można wykorzystać istniejące rezerwy I/O?
Odp. Licencja jest na 60 tys. zmiennych, wykorzystanych jest ok 6 tys. więc nie ma żadnego problemu z dostępnością zmiennych do wykorzystania.
3. Prosimy o podanie ciężaru właściwego pyłu w instalacji
gęstość fizyczna - 3,7 g/cm³
gęstość usypowa - 0,4 g/cm³
gęstość pyłu utrzęsionego - 0,5 ÷ 0,6 g/cm³
18-05-2018r.
Pytania z 17.05.2018 1. Czy zbiornik reagenta powinien przewidywać elementy dozowania/mieszania związków selenu z kwasem siarkowym?
Jaka ilość reagenta będzie przewidywana do utrzymania w zbiorniku?
Od czego będzie uzależniona ilość dozowanego reagenta? Zakładamy, iż od przepływu spalin, jednakże w SIWZ zaznaczone jest, iż selen do kwasu zostanie wprowadzony w takich ilościach, aby utrzymać ok. 10 - krotny nadmiar selenu w obiegu w stosunku do rtęci w gazach. Czy związku z tym, ilość dozowanego reagenta zależeć będzie od zwartości Hg w spalinach? Jeżeli tak, czy pomiar Hg będzie ciągły?
Odp. Dozowanie selenu do obiegu mokrego oczyszczania gazów:
• Do układu mokrego oczyszczania gazów trafi ok. 1 g Hg/h (500 Nm3/h gazu, 2 mg Hg/Nm3).
• Dla związania rtęci przez selen potrzeba stechiometrycznie 0,39 g Se/h.
• Wykorzystując jako źródło selenu kwas selenowy potrzeba stechiometrycznie 0,72 g H2 SeO4/h.
• Dla utrzymania 10 – krotny nadmiar selenu wstępnie należy wprowadzić do obiegu co najmniej 7,2 g H2SeO4/h.
• Przewiduje się uzupełniać obieg końcowego skrubera roztworem kwasu selenowego w kwasie siarkowym, okresowo - manualnie w zależności od bieżących wyliczeń.
• Zawartość rtęci w gazach szybowych utrzymuje się na stabilnym poziomie, dlatego też stężenie rtęci na wlocie do mokrego układu oczyszczania będzie kontrolowane okresowo.
2. Zgodnie z SIWZ : „Instalację doświadczalną mokrego węzła oczyszczania gazów należy zaprojektować na temperaturę gazów na wlocie w zakresie 70 ÷ 240 °C, oraz odporność chemiczną skruberów na powyżej opisane kwasy.”
Technologia mokrego oczyszczania przeważnie jest projektowana na niższe temperatury. Proszę sprecyzować zakres temperatur.
Odp. Jak podano w SIWZ temperatura gazów wlotowych do pierwszego skrubera, będzie wynikała z temperatury gazów w filtrze i może być w zakresie 70 – 240 °C. W zespole chłodząco-myjącym gazy ulegną schłodzeniu do temp. 40 °C.

18-05-2018r.
Wpłynęły pytania od jednego z wykonawców.
Pytania z 8.05.2018r.
Prosimy o podanie przepustowości dostępnego przyłącza wody chłodzącej.
Odp. Średnica rury wodociągowej DN 65. Do dyspozycji jest jeden punkt poboru wody 1.1. Prosimy o sprecyzowanie podanej jednostki ciśnienia dostępnej wody przemysłowej w celach chłodzenia – absolutne czy nadciśnienie.
Odp. Ciśnienie manometryczne 0,3 – 0,35 MPa
1.2. Prosimy o podanie temperatury dostępnej wody przemysłowej w celach chłodzenia.
Odp. Temperatura wody przemysłowej max ok. 15oC
1.3. Prosimy o określenie miejsca zrzutu i dopuszczalnych parametrów podgrzanej wody.
Odp. Punkt zrzutu kanalizacja przemysłowa studnia Ep/6 , temp max 25-30oC i Ph 6,5 -8,0. Punkt zrzutu zaznaczony na przesłanej mapce.
1.4. Prosimy o podanie parametrów wody chłodzącej wykorzystywanej w zespole chłodząco – myjącym mokrego węzła oczyszczania gazów.
Odp. Jak w punkcie 1.1
2.1. W załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt 3.c. podano informacje o szacunkowych odległościach od punktu poboru mediów. W zestawieniu tym nie ma informacji o lokalizacji miejsca wpięcia dla poboru energii elektrycznej (0,4kV) – proszę o określenie przybliżonej odległości do proponowanego punktu wpięcia dla energii elektrycznej (0,4kV).
Odp. Proszę podać planowany pobór mocy całościowo.
2.2. W załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt 2 – „punkty pomiarowe w instalacji” (str. 9), podano informacje o konieczności zastosowania układu pomiaru składu gazu za komorą spalania (O2, CO, CO2) – pomiar ten ma być wykorzystywany jedynie dla potrzeb sterowania instalacją.
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego zadania, Wykonawca nie dostarcza dodatkowych analizatorów (na potrzeby rozruchu, optymalizacji oraz weryfikacji poprawności pracy poszczególnych węzłów technologicznych).
Odp. Wykonawca powinien dostarczyć również inne analizatory, które uzna za niezbędne na wszystkich etapach pracy instalacji pilotowej.
2.3. Czy wymagana jest komunikacja cyfrowa i wymiana danych pomiędzy dostarczanym układem sterowania nowym układem pilotażowym a systemem DCS? Jeśli jest wymagana, to prosimy o określenie, jaki protokół komunikacyjny jest stosowany obecnie u Inwestora.
Odp. Instalacja ma być włączona do istniejącego systemu sterowania piecami szybowymi i oczyszczalnią gazów. Układ sterowania ma być zbudowany w oparciu o sterownik S7 firmy Siemens i włączony do istniejącej sieci Industrial Ethernet. Należy także przewidzieć mody-fikację istniejącej aplikacji InTouch.
3.1. Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno- inżynierskiej obejmującej teren w okolicy planowanej inwestycji.
Odp. Nie jesteśmy w posiadaniu takiej dokumentacji.
Pytania z 15.05.2018r.
1.1. Prosimy o informację, czy lokalizację poboru spalin do analizatora (wskazana na schemacie instalacji doświadczalnej) można przenieść w inne miejsce, z zachowaniem tego samego składu spalin.
Odp. Tak, pod warunkiem, że po drodze nie będzie dossań powietrza.
1.2. Prosimy o podanie parametrów i klasy dostępnego sprężonego powietrza, określenie przepu-stowości przyłącza.
Odp. W HML są powietrza:
• suche –AKPiA pkt rosy ok 42oC , p=5,5 -6,0 bar (klasa 3.2.2 zgodnie z ISO 8573-1:2010)
• mokre – pkt rosy ok 2oC p=5,0-5,5 bar
• konwertorowe (dmuch do pieców konwertorowych) p=110 kPa
• szybowe (dmuch do pieców szybowych ) p=15 -18 kPa
1.3. Prosimy o podanie ciśnienia w rurociągu, do którego mamy odprowadzić spaliny z projektowa-nej instalacji.
Odp. Podczas ostatniego spotkania na skrzyżowaniu drogi A z drogą H, wskazanym punktem wpię-cia jest kolektor spalin do Solinox na odcinku należącym do Huty Miedzi Legnica. Ciśnienie określone w umowie to -50 Pa. Rzeczywisty odczyt ciśnienia wskazuje w różnych okresach od -50 do nawet w szczytowych okresach + 700Pa.
1.4. Prosimy o określenie rozwiązania odprowadzenia spalin w przypadku awarii instalacji SOLINOX.
Odp. W przypadku awarii instalacji SOLINOX pilotowa instalacja będzie zatrzymywana.
17-05-2018
Wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej pytania i odpowiedzi. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną umieszczone w późniejszym terminie
Pytanie z 10.05.2018
1. Czy komora spalania musi być usytuowana w pozycji pionowej, czy też może być pod kątem?
Odp.Nie narzucamy kształtu konstrukcji komory spalania niemniej z uwagi na ograniczone miejsce oraz obecność w gazach gardzielowych niskotopliwych pyłów uważamy, że komora spalania powin-na być usytuowana w pozycji pionowej.
Pytania z 15.05.2018
1. Proszę o zdefiniowanie punktu wpięcia kanału spalin z gazami oczyszczonymi w istniejący kanał przesyłu spalin jak i zdefiniowanie możliwego kierunku przesyłu spalin:
a. Tylko na SOLINOX,
b. Tylko na komin EC (H=60m),
c. Alternatywnie na SOLINOX lub na komin EC (zależnie od ustawienia klap).
Odp.Kierunek przesyłu spalin – tylko na SOLINOX
2. Zgodnie z zapisami SIWZ, KCH (w opisie nazywana jako kocioł odzyskowy) ma być chłodzo-na wodą. Prosimy o określenie granicy zakresu oferty dla układu wody chłodzącej (czy gra-nica są króćce kotła odzyskowego). W przypadku gdy oferent ma uwzględnić w ofercie in-stalację wody chłodzącej, to proszę o podanie:
a. Parametry wody chłodzącej (skład chemiczny, możliwy strumień, p, t itp.)
b. Czy układ chłodzenia ma być układem zamkniętym czy otwartym? W przypadku otwartego co należy zrobić z gorącymi ściekami? W przypadku zrzutu gorących ścieków do kanalizacji jaka jest maksymalna dopuszczalna temperatura zrzutu?
Odp.KCH ma być chłodzona wodą przemysłową, o parametrach podanych w Zał. 1 do SIWZ. Układ chłodzenia otwarty, miejsce zasilania i zrzutu wody zaznaczone jest na przekazanej mapce.
Pytania z 16.05.2018
1. Prosimy o podanie jakie jest ciśnienie, temperatura oraz jaki jest przepływ gazów w punkcie zwrotu gazów po instalacji.
Odp.
temperatura 160 ÷ 232 °C, średnio 209 °C
ciśnienie -2 ÷ +5 hPa, średnio 0,3 hPa
strumień 132 000 ÷ 186 000 Nm3/h, średnio 149 300 Nm3/h
2. Prosimy o potwierdzenie, że punkt wpięcia gazów znajduje się za EC.
Odp.Tak, punkt wpięcia gazów znajduje się za EC.
3. Prosimy o informację jaka ilość gazów będzie kierowana na instalację w trakcie wykonywania testów związanych z arsenem?
Odp.Ilość gazów przepływających przez instalacje wynika z założonej ilości spalanego gazu gardzie-lowego – 1000 Nm3/h oraz dodatku gazu ziemnego takiego, aby zapewnić temperaturę spalania ok. 1100 °C. W czasie testów możliwości usunięcia arsenu, gazy przed filtracją mają być schładzane do temperatury z zakresu 240 ÷ 70 °C. Dolny zakres schłodzenia (70 ÷ 100 °C)wymaga dodatku w Komo-rze Mieszania względnie dużych ilości powietrza. Filtr workowy w takiej sytuacji musiałby pracować w bardzo szerokim zakresie wydajności (z małą prędkością filtracji dla temp. gazów 240 °C i dużą dla temp. 70 °C). Dla ograniczenia tego można założyć, że instalacja w czasie prób filtracji gazów w tem-peraturach 70 ÷ 100 °C będzie pracowała z mniejszą ilością spalanego gazu gardzielowego. Spowo-duje to spadek ilości gazów poddawanych filtracji. Jako wytyczną można przyjąć podaną w Zał. 1 do SIWZ (str. 7) oszacowaną ilość gazów kierowanych do filtra 6300 ÷ 7000 rzeczywistych m3/h (6300 w temp. 240 °C i 7000 w temp. 70 °C), co odpowiada zakresowi 3350 ÷ 5600 Nm3/h.
4. W jakiej postaci będzie dostarczany kwas do instalacji pilotowej?
Odp.
Kwas siarkowy – roztwór o stężeniu 40 % Kwas selenowy – proszek rozpuszczalny w kwasie siarkowym.
07.05.2018
Pytanie od jednego z wykonawców o przesunięcie godziny wizji lokalnej w dniu 11.05.2018 z godziny 11.00 na 9.00.
IMN nie wyraża zgody na przesunięcie godziny wizji lokalnej, pozostaje godzina 11.00
07-05-2018
Wizja odbędzie się w piątek, 11 maja o godz.11. Każdy z uczestników powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej : kask, fartuch , okulary. Maski jednorazowe zabezpieczy HM Legnica.
Każdy z uczestników powinien podpisać Oświadczenie_Załącznik Nr 2 do SIWZ . Listę uczestników wraz z oświadczeniami należy przesłać do HML Legnica w środę 9 maja na adres tomasz.sergiel@kghm.com
30-04-2018
Instytut Metali Nieżelaznych informuje,że wizja lokalna w HM Legnica dla potencjalnych wykonawców instalacji pilotowej odbędzie się 11.05.2018 (piątek). Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

27.05.2018 W dniu dzisiejszym o jednego z Wykonawców wpłynęło pytanie: Nasza firma .............. od ponad 25 lat realizuje instalacje jak w tytule, zwykle wielokrotnie większe i posiada do tego stosowne referencje ale z przemysłu energetycznego a nie z hutniczego. Ponadto mamy doświadczenie w instalacjach redukcji rtęci, nasze instalacje pilotowe do redukcji rtęci działają aktualnie w elektrowniach .........i ........... Zwracamy się z zapytaniem czy nasze referencje z przemysłu energetycznego będą honorowane w przedmiotowym przetargu,
Odpowiedź: Tak, będą honorowane

25.04.2018.
W dniu 18.04.2018 Wpłynęło pytanie od jednego z wykonawców: o potwierdzenie, że kompetencje wymienione w pkt. V ppkt. 2.1 zostaną zaakceptowane, jeżeli Wykonawca powierzy tę część prac ( uprawnienia UDT dla substancji trujących i żrących) wyspecjalizowanej firmie podwykonawczej, która takowe posiada: firma podwykonawcza zostanie w ofercie przywołana w trybie punkt XI ppkt. 1.
Odpowiedź: Potwierdzamy- Kometencje zostaną zaakceptowane
W dniu 16.04.2018 oraz w dniu 19.04.2018 Wpłynęły propozycje zmian w umowie.
Poniżej odpowiedzi IMN na wysunięte propozycje zmian w Umowie:
„Nowy sposób oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM” („Projekt”, „Instalacja Pilotowa”)
Propozycje zmian w zapisach umowy:
1. Przedmiot Umowy – par. 1, punkt 12.:
Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy w Umowie lub załącznikach nie ma wprost wyszczególnionego elementu lub czynności koniecznych dla właściwego funkcjonowania Instalacji Pilotowej o zagwarantowanych przez Wykonawcę parametrach technicznych, w tym których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy, nierozerwalnie związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, element taki lub czynność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć w ramach Wynagrodzenia i we właściwym czasie tak, aby nie opóźniało to wykonania Instalacji Pilotowej w stosunku do przewidzianego terminu Odbioru Końcowegoz zastrzeżeniem okoliczności, które nie mogły być przewidziane przez Wykonawcę, nawet biorąc profesjonalny charakter jego działalności.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
2. Przedmiot Umowy – par. 1, punkt 13. podpunkt 7):
Wykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Zamawiającego i KGHM w czasie realizacji Umowy oraz w okresie 1 roku po jej wykonaniuo ile Wykonawca będzie posiadał wiedzę o zatrudnianiu takich pracowników przez Zamawiającego i KGHM.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę .
3. Dokumentacja Projektowa – par 3, punkt 7.:
Odbiór lub odmowa odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu ostatniego elementu Dokumentacji Projektowej. W razie odmowy przyjęcia Dokumentacji Projektowej, Zamawiający w formie pisemnej wezwie Wykonawcę do dokonania niezbędnych poprawek w Dokumentacji Projektowej i ponownego przedstawienia jej do odbioru w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać uzasadnienie odmowy odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. Procedura wnoszenia uwag do Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego zostanie zastosowana maksymalnie dwukrotnie.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
4. Dokumentacja Projektowa – par 3, punkt 10.:
Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na prośbę Zamawiającego zmian w Dokumentacji Projektowej, o ile wynikają one z poleceń uprawnionych organów administracji publicznej, KGHM albo NCBR, a wynikają z obowiązujących przepisów, norm, itp.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
5. Prace instalacyjne i roboty – par 5, punkt 11.:
Wykonawca obowiązany jest do informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy lub na interesy Zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o tego rodzaju okolicznościach. Jeżeli jest to konieczne z uwagi na grożącą Zamawiającemu szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tego rodzaju okolicznościach. Obowiązek informowania dotyczy w szczególności:
. Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
6. Obowiązki Wykonawcy - par 7, punkt 2.:
Kontroli Zamawiającego będzie podlegało również spełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę i jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji Umowy, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
7. Podwykonawstwo - par 8, punkt 4.:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w przedłożonym brzmieniu. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca obowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami zapewnić możliwość dokonania cesji uprawnień na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia przez podwykonawców z jakimikolwiek roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego. Procedura przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy oraz uzyskania zgody na jej zawarcie nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany w wersji przedstawionej.
8. Odbiory Częściowe, Odbiór Końcowy - par 9, punkt 8.:
W przypadku gdy Zamawiający, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpi do odbioru (Częściowego, Końcowego), w ciągu 7 Dni Wykonawca wyznaczy mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 Dni Roboczych na dokonanie czynności odbiorowych. Jeśli w dodatkowym wyznaczonym terminie Zamawiający nie przystąpi do odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, uznaje się, że Odbiór Częściowy/Końcowy został dokonany w planowanym terminie.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
9. Wynagrodzenie - par 10, punkt 8.:
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych prac projektowych i robót każdorazowo za zakres prac będący przedmiotem odbioru częściowegopod warunkiem osiągnięcia przez faktury podwykonawców i dalszych podwykonawców terminu wymagalności.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
10. Wynagrodzenie - par 10, punkt 13.:
W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą zasadnie wystawionej faktury Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie jest jednak uprawniony do wstrzymania wykonywania prac jeśli zwłoka z zapłatą trwa krócej niż 14 Dni.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
11. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 1.:
Wykonawca, oświadcza, że posiada lub posiadać będzie autorskie prawa majątkowe wolne od obciążeń wobec osób trzecich, a także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Budowlanej określonej w w lit. A, pkt. 1 lit. b Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacji Powykonawczej („Utwory’) na podstawie odpowiednich umów lub z mocy prawa. Wykonawca oświadcza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
12. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 2.:
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu w pełnej wysokości, z wyłączeniem utraconych korzyści, do wysokości 100% Wynagrodzenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
13. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 3.:
Wykonawca oświadcza, że w ramach Wynagrodzenia, że przenosi całość praw autorskich majątkowych udzielaZamawiającemu niewyłącznej licencji do Utworów powstałych w ramach wykonywania Umowy, na Zamawiającego. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, do używania na terenie Polski. Okres wypowiedzenia wynosi 10 lat. 14. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 4.:
W ramach Wynagrodzenia i w granicach udzielonej licencjiWykonawca:
1) zezwala lub zapewni udzielenie zgody Zamawiającemu oraz Członkom Konsorcjum na tworzenie opracowań Utworów, korzystanie z opracowań tych Utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych; Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
15. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 5.:
Nabycie praw, o których mowaUdzielenie licencji, w zakresie opisanym w ust. 1 i 4, następuje:
1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Obioru Dokumentacji Projektowej co do Dokumentacji Projektowej, a z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego co do pozostałych Utworów oraz praw, o których mowa w ust. 1, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu,liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy pól eksploatacji, także tych niewymienionych w Umowie, a w szczególności:
a) korzystania z Utworów na własny użytek, użytek powiązanych jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich w celach związanych z realizacją statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności udostępniania innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do prowadzenia prac badawczych;
b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej licznie stanowisk, wprowadzania do sieci komputerowej, w tym Internetu, oraz zwielokrotniania Utworów dowolną techniką i w dowolnej ilości;
c) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu;
d) wykorzystania w utworach multimedialnych, wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy;
e) wprowadzanie zmian, skrótów, sporządzenie wersji obcojęzycznych;
f) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;
g) archiwizacji dowolną techniką, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, zbycie, najem, dzierżawa;
h) udostępnienia oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego, obejmujące nieodpłatne użyczenie egzemplarza z zastrzeżeniem zwrotu w ciągu oznaczonego terminu, oznaczonemu oferentowi uczestniczącemu w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Zamawiającego obejmującym wykonanie zadania wedle sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji;
i) zwielokrotnienia dowolną techniką w celu wytworzenia określonej ilości egzemplarzy utworu, które będą przeznaczone na użytek własny zamawiającego lub w celu nieodpłatnego użyczenia oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez zamawiającego obejmującym wykonanie zadania wedle sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji; j) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich; Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
16. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 6.:
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowychudzieleniem licencjido Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej Dokumentacji w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego, w zależności od przypadku.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
17. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 9.:
W przypadku zamiaru wykorzystania przez Wykonawcę w projektach rozwiązań prawnie chronionych nie będących własnością WykonawcyZamawiającego, wymagana jest wcześniejsza zgoda Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
18. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 10.:
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wstępować do postępowań w sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub poza sądem, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej związanego z Utworami.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
19. Przeniesienie praw własności intelektualnej - par 11, punkt 11.:
Z uwzględnieniem ust. 12 poniżej, Wykonawca ma obowiązek uzyskać dla Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia prawo do dalszego nieodpłatnegoużywania oprogramowania koniecznego do uruchomienia i funkcjonowania Instalacji Pilotowej lub zastąpić takie oprogramowanie innym oprogramowaniem nie naruszającym praw osób trzecich lub zmienić oprogramowanie w taki sposób, że przestanie on naruszać powyższe prawa. Dostarczone oprogramowanie będzie spełniać wymagania Zamawiającego w stopniu nie mniejszym, niż oprogramowanie podlegające wymianie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenie praw własności intelektualnej, powstałe w wyniku używania oprogramowania w sposób inny, niż określony w instrukcjach dostarczonych przez Wykonawcę lub w wyniku używania oprogramowania ze sprzętem innym niż dostarczony przez Wykonawcę.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
20. Gwarancja Jakości - par 13, punkt 3.:
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Wad Gwarancyjnych w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 48 godziny7 dni, licząc od chwili pisemnego, w formie faksu lub email bądź telefonicznego (potwierdzonego w formie faksu lub e-mail) zawiadomienia o wystąpieniu Wady lub w innym niezwłocznym terminie obustronnie uzgodnionym przez Strony, wynikającym z uwarunkowań technicznych lub technologicznych. Przyjęcie zgłoszenia Wady powinno zostać potwierdzone w formie pisemnej, mailowo lub faxem przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
21. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - par 14, punkt 1.:
Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 614Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w kwocie odpowiadającej 10% ceny całkowitej określonej w Ofercie Wykonawcy z dnia ____________. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
22. Odstąpienie. Rozwiązanie Umowy - par 15, punkt 3. podpunkt 3a):
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace projektowe i roboty w wysokości wynikającej ze zinwentaryzowanej części prac projektowych i robótoraz za roboty w toku;
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
23. Odstąpienie. Rozwiązanie Umowy - par 15, punkt 5. i 6.:
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak siła wyższa trwająca łącznie dłużej niż 60 dni, /przerwanie realizacji Umowy przez łączy okres dłuższy niż 30 dni na skutek działania/zaniechania Zamawiającego, Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy oraz za prace w toku do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek Stronę, wszystkie postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
24. Odpowiedzialność Stron i kary umowne - par 18, punkt 1. tabela:
Lp. Wykaz naruszeń Umowy Kwota kary umownej[PLN] 1. w przypadku opóźnieniazwłokiw realizacji Harmonogramu realizacji Zamówienia - za każdy dzień opóźnieniazwłoki w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie 2.500
2. w przypadku uchybienia terminowi wyznaczonemu do usunięcia Wad w okresie Odbioru Końcowego lub Wad Gwarancyjnych w okresie Gwarancji - za każdy dzień opóźnieniazwłoki w usuwaniu wad lub Wad Gwarancyjnych w przypadku gdy wada lub usterka postała z winy Wykonawcy, od której usunięcia Wykonawca się uchyla 2.500
3. w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 1.250.000 10% Wynagrodzenia
4. nieprzedłożenia do zaakceptowania lub wglądu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, albo projektu jej zmiany – za każdy przypadek naruszenia 1.000
5. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy przypadek naruszenia 1.000
6. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - za każdy przypadek naruszenia 1.000
8. za naruszenie obowiązku dostarczenia polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Umowie 500
9. za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, o których mowa w § 16 Umowy - za każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia - kara obowiązuje dla każdej ze Stron 10.000
10. za każdorazowe naruszenie obowiązku poinformowania o każdym zdarzeniu warunkującym zmianę terminu i wartości Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 14 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 2.500
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany.
Za wyjątkiem pkt 8 oraz 10 – Brak zgody zamawiającego na zmiany.
25. Odpowiedzialność Stron i kary umowne - par 18, punkt 3.: Zamawiający będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
1) w przypadku zwłoki w przekazaniu Placu Budowy przekraczającej 10 dni - 1.0002.500zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie;
2) w przypadku zwłoki w przystąpieniu do Odbioru Końcowego przekraczającej 7 dni - 1.0002.500zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie;
3) w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 1 10% Wynagrodzenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
26. Odpowiedzialność Stron i kary umowne - par 18, punkt 8.:
Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy, w tym z deliktu oraz kar umownych, jest ograniczona do wartości 100% Wynagrodzenia. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca w żadnych okolicznościach nie będzie odpowiadać za utracone korzyści oraz szkody pośrednie i następcze.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
27. § 19
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności, w tym we wszystkich branżach objętych niniejszą Umową na sumę ubezpieczenia za jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujące wszelkie szkody związane z realizacją Umowy, wynoszącą PLN __ (słownie: ) z okresem obowiązywania do dnia [●] roku. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu tę polisę najpóźniej do daty rozpoczęcia prac na Placu Budowy i zobowiązany jest posiadać ją przez cały okres realizacji Umowy, do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji wynikających z §13 Umowy włącznie. Kopia polisy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia oraz dowód uiszczenia składek z tytułu wymienionej polisy stanowią Załącznik nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje na własny koszt s odnawiać i utrzymywać powyższe ubezpieczenie do czasu wykonania wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), a w przypadku wykorzystania sumy ubezpieczenia w jakimkolwiek innym niż określony w § 1 ust. 1 Umowy projekcie – do uzupełnienia sumy ubezpieczenia (do ubezpieczenia) w ciągu 7 dni od dnia wykorzystania ubezpieczenia. Każda odnowiona polisa zostanie doręczona Zamawiającemu wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia najpóźniej 4 dni przed terminemw ciągu 14 dni roboczych od terminu wygaśnięcia poprzedniej polisy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia i jego kontynuacją obciążają Wykonawcę, bez regresu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia polisy, wykupić wymagane Umową ubezpieczenie, a kosztami z tego tytułu obciążyć Wykonawcę. Koszty te podlegają potrąceniu z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
28. Siła Wyższa - par 20, punkt 8.:
Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwiała będzie wykonywanie Umowy w istotnym zakresie przez okres przekraczający 90 (dziewięćdziesiąt)60 (sześćdziesiąt)następujących po sobie dni, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej jeszcze części Umowy, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej Stronie. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia § 15 ust. 6 Umowy.
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany
19.04.2018
W SIWZ na stronie 1 nie umieszczono daty przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE.
Ogłoszenie powinno brzmieć: Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.03.2018 r.
W dniu 06.04.2018 wpłynęły następujące pytania od jednego z Wykonawców:
W dniu 06-04-2018 wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców:
1. Prosimy o określenie, o jaki maksymalny okres może być przesunięty termin przekazania do eksploatacji instalacji pilotowej.
W miesiącach luty, marzec 2019 planowany jest postój Huty Legnica.
Termin wykonania instalacji pilotowej wynika z harmonogramu realizacji projektu CuBR-3/19 zawartego w umowach między IMN a KGHM i NCBR. Przesunięcie tego terminu wymaga aneksowania wzmiankowanych umów z podaniem uzasadnienia.
Z punktu widzenia dochowania terminu realizacji całego projektu nieprzekraczalnym terminem przekazania do eksploatacji instalacji pilotowej jest czerwiec 2019 r.
2. Czy podane koszty zużycia mediów dotyczą okresu budowy, czy również okresu rozruchu i testów gwarancyjnych ?
Przedstawione koszty zużycia mediów zostały podane przez HM Legnica bez rozróżniania na fazę realizacji projektu.
3. Czy HML posiada aktualne warunki zabudowy dla rejonu zadania które można wykorzystać przy uzyskiwaniu pozwoleń dla instalacji pilotowej.
4. Kto ponosi koszty zużycia mediów w trakcie rozruchu i testów eksploatacyjnych ?.
Kto ponosi koszty sorbentów, zużytych w okresie rozruchu i testów eksploatacyjnych (kwas selenowy, kwas siarkowy) ?
Koszty te ponosi Zamawiający
5. W SIWZ nie ma kosztów odprowadzania ścieków do instalacji HML oraz przekazywania odpadu spod filtra.
6. Kto ponosi koszty odprowadzenia ścieków i odpadów w trakcie rozruchu i testów eksploatacyjnych ?
Koszty te ponosi Zamawiający
7. Czy dla poprawy skuteczności dopalania można zastosować tlen i gdzie będzie ewentualny punkt podłączenia tlenu do instalacji w HM Legnica.
Nie przewidujemy zastosowania tlenu w instalacji pilotowej.
8. Na filtrze zostaną zatrzymane pyły.
Czy Zamawiający dostarczy zgodę / oświadczenie HML na zagospodarowanie tego pyłu? Jest to odpad niebezpieczny. Powyższe jest niezbędne na etapie opracowania KIP i uzyskiwania pozwoleń na eksploatację.
Pyły uzyskane w instalacji pilotowej będą materiałem do badań prowadzonych w IMN.
9. Czy Zamawiający dostarczy zgodę HML na przyjęcie ścieków niebezpiecznych do swojej instalacji ? Powyższe jest niezbędne na etapie opracowania KIP i uzyskiwania pozwoleń na eksploatację. Czy Zamawiający określi przewidywany skład i ilość tych ścieków ?
Zamawiający oszacuje ilość i skład odprowadzanych ścieków.
10. Kto odpowiada za terminy uzyskania warunków zasilania od HML, oraz terminy uzgodnień dokumentacji i innych uzgodnień z HML?
W umowie konieczny jest zapis o maksymalnym czasie uzyskania takich uzgodnień zarówno ze strony Zamawiającego jak i HML.
Inżynier kontraktu realizacji umowy dotyczącej instalacji pilotowej.
11. Czy jest podpisana umowa dzierżawy terenu pod budowę instalacji pomiędzy Zamawiającym a HML?
Umowa taka jest konieczna dla formalnego przeprowadzenia procedur administracyjnych.
Umowa dzierżawy jest w trakcie uzgadniania.
12. Zapis na str.4 załącznika nr 1 do SIWZ (BHP) wskazuje, że cała Instalacja ma być zabudowana w ocieplonej i ogrzewanej hali, czy takie są oczekiwania Zamawiającego?
Jak ma być utrzymywana temperatura dyżurna w hali?
Instalacja ma być wybudowana na wolnym powietrzu, a jedynie pomieszczenie z którego będzie sterowana praca instalacji ma być zamknięte o wielkości umożliwiającej pobyt do 5 osób (np. kontener).
13. Na schemacie gazy odprowadzane są do niezależnego emitora.
Z opisu wynika, że gazy mają być wprowadzone do instalacji Solinox.
Prosimy o wyjaśnienie, gdzie mają być wprowadzane gazy po instalacji pilotowej.
Miejsce odprowadzenia gazów zostało wskazane przez HM Legnica, jest to kolektor gazów przed Solinoxem.
14. Czy Zamawiający dostarczy projekt procesowy do instalacji pilotowej.
Nie, to należy do Wykonawcy.
15. Skąd i w jakiej postaci będzie dostarczany selen do procesu?
Kwas selenowy - proszek mieszany z kwasem siarkowym o stężeniu ok. 40%.
16. Prosimy o podanie sposobu osuszania gazu na wyjściu z instalacji?
Nie przewidujemy osuszania, za skruberem jest odkraplanie gazu.
17. Czy dopuszczalne jest obniżenie wilgoci przez zmieszanie z powietrzem i do jakiej wartości.
Nie przewidujemy dodawania powietrza przed mokrym węzłem oczyszczania.
18. Czy założenie obniżenia temperatury gazów do 700C przed filtrem nie jest błędem.
Będzie to poniżej kwasowego p. rosy. Z jakiej stali wykonać filtr?
W wypadku dużej ilości As lotnego w postaci As2O3 może być niezbędne badanie filtracji w obniżonej temperaturze (w zakresie 70 ÷ 90 °C). Czy w gazach wystąpi wolny SO3 okaże się w trakcie badań.
Z uwagi na przewidywany krótki okres eksploatacji filtra może on być wykonany ze stali węglowej zabezpieczonej pokryciem odpornym na oddziaływanie chemiczne oraz temperaturę do 240 °C.
19. Schłodzenie cieczy obiegowej poniżej 40°C w skruberze selenowym wymaga zastosowania wymiennika przeponowego (ciecz-ciecz) i wytwornicy wody lodowej.
Prosimy o potwierdzenie tych wymagań?
Potwierdzamy potrzebę schłodzenia cieczy obiegowej do temperatury 40 °C.
20. Czy Zamawiający przekaże wytyczne doboru materiałów dla konstrukcji instalacji technologicznych i urządzeń węzła mokrego oczyszczania? Z uwagi na przewidywany skład cieczy obiegowej oraz jej temperaturę warunki pracy będą ekstremalnie agresywne.
Węzeł mokrego oczyszczania powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Określenie rodzaju tworzywa należy do Wykonawcy.
21. Proszę o potwierdzenie stężenia CO w gazach po dopaleniu wynoszącego < 40ppmv.
Naszym zdaniem możliwe do dotrzymania parametry to 150-250 mg/Nm3.
Proponujemy zastosować Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Podaje ona dopuszczalne wielkości emisji CO do powietrza dla spalarni odpadów:
 50 mg/Nm3 (40 ppmv) jako średnia wartość dzienna
 100 mg/Nm3 (80 ppmv) jako średnia wartość półgodzinna
 150 mg/Nm3 (120 ppmv) jako średnia wartość 10-minutowa
Są to wielkości normalizowane w warunkach 11 % zawartości tlenu w gazach odlotowych po odliczeniu udziału pary wodnej.
22. Jakie jest stężenie rtęci w gazach przed instalacją?
Przed dopaleniem stężenie Hg w gazach wynosi 5 mg/Nm3.
23. Jakie jest zakładana skuteczność węzła usuwania rtęci?
Zakładamy skuteczność usuwania rtęci na poziomie 90 %. Rzeczywisty poziom będzie przedmiotem badań.
24. Prosimy o podanie potencjalnego dostawcy skrubera selenowego.
Określenie dostawcy skrubera należy do Wykonawcy.
25. Czy Zamawiający wymaga zabudowy instalacji do odzysku ciepła w instalacji pilotowej? Jeśli tak to prosimy o podanie przewidywanej metody.
Nie, ciepło z instalacji pilotowej nie będzie odzyskiwane.
Na pytanie nr 3 i nr 5 odpowiedź będzie udzielona w późniejszym terminie po konsultacji z HML Legnica

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij