OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 526489-N-2018, z dnia 05.03.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa drutu w gatunku AgNi10 i AgCdO10

II.1.2) Rodzaj zamówienia

DRUT W GATUNKU AgNi10: Średnica 3,20 ±0,04 mm - 60 kg (±10%) stan miękki Średnica 2,50 ±0,04 mm - 30 kg (±10%) stan miękki Średnica 2,10 ±0,04 mm - 30 kg (±10%) stan miękki DRUT W GATUNKU AgCdO10 : Średnica 4,10 ±0,04 mm - 25 kg (±10%) stan miękki


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


56

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Oświadczenie wykonawcy (wykonawców) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art 24 ust.1


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 100%www.imn.gliwice.pl14.03.2018 12:00

INstytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice; pok. nr 2 pawilon B

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij