OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 504385, z dnia 11.01.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do ciśnieniowego nasycania struktur porowatych ciekłymi metalami

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do ciśnieniowego nasycania struktur porowatych ciekłymi metalami.Dokładny opis w siwz


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


do 30.04.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Zamawiający uzna za warunek spełniony na podstawie Oświadczenia Wykonawcy ,że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 90%
okres gwarancji - 10%Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy:
1) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/prac instalacyjnych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, lub
2) przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji Urządzenia do nasycania będącego przedmiotem Umowy w związku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy miejsca instalacji Urządzenia do nasycania jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie Umowy przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu wykonania Urządzenia do nasycania– przedłużenie terminu zakończenia realizacji Urządzenia do nasycania maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, lub
b) działaniem Siły Wyższej, lub
c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
3) w przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy,
4) zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
5) dopuszcza się zmiany w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych usług lub prac od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
7) Przewiduje się zmiany w sytuacji, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.


www.imn.gliwice.pl19.01.2018 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych, pok.2,pawilon B,ul.Sowińskiego 5.44-100 Gliwice

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij