OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 629073-N-2017, z dnia 07.12.2017

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie pieca rurowego do pracy w atmosferze obojętnej, utleniającej i redukującej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie pieca rurowego do pracy w atmosferze obojętnej, utleniającej i redukującej.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


84 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP dołączając do oferty oświadczenie (załącznik nr 2).


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 90
gwarancja - 101.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Umowy:
1) W przypadku zmiany terminu zakończenia uruchomienia Pieca będącego przedmiotem Umowy w związku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy miejsca instalacji Pieca jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie Umowy przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy– przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z tej przyczyny
b) działaniem Siły Wyższej, lub
c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub
2) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy.
3) Zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4) dopuszcza się zmiany w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych usług lub prac od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
5) Przewiduje się zmiany w sytuacji, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.


www.imn.gliwice.pl15.12.2017 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, kancelaria (pok. nr 2) pawilon B, 44-100 Gliwice,

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij