OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 626655-N-2017, z dnia 04.12.2017

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w 2018r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w 2018r.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP dołączając do oferty oświadczenie (załącznik nr 2).


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

Aktualna koncesja, wydana przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. nr 145, poz. 1221 ze zm.) – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 98
termin płatności - 2Zamawiający przewiduje wprowadzania zmian w zawartej umowie w przypadku:
1. Wzrostu wysokości płacy minimalnej w okresie obowiązywania umowy Zmiany związane ze wzrostem płacy minimalnej są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy odpowiadają rzeczywistemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników.
2. Zmiany kosztów pracy niezależnych od pracodawcy( np. stawki ZUS)
3. Zmiany ustawowej stawki podatku VAT
4. Zakresie danych teleadresowych Wykonawcy,
5. W przypadku wprowadzenia do stosowania nowych „Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego” zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz cennika Operatora Dystrybucyjnego Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto w okresie obowiązywania umowy.
6. W przypadku konieczności zmiany mocy umownej.
7. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
8. Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
10. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną zmienione kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.


www.imn.gliwice.pl18.12.2017 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, Kancelaria (pok. nr 2) pawilon B

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij