OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 2017/S 217-450975, z dnia 11.11.2017

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie i wykonanie Instalacji Pilotowej produkcji gipsu z gazów procesowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” stanowiska doświadczalnego w skali pilotowej do badań nowego innowacyjnego sposobu zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM wraz z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem elementów stanowiska doświadczalnego oraz wykonanie niezbędnych robót związanych z posadowieniem i rozruchem tego stanowiska („Instalacja Pilotowa”).
2. Zakres zamówienia
a. Wykonanie dokumentacji Instalacji Pilotowej, w tym w szczególności dokumentacji projektowej i powykonawczej; sporządzenie i zgromadzenie a następnie przekazanie właściwym organom lub instytucjom wszelkich dokumentów (raportów, wniosków, kart informacyjnych i innych) oraz podejmowanie wszystkich innych czynności niezbędnych do uzyskania oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy) wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa w celu:
i. rozpoczęcia realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę);
ii. rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej po zakończeniu realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Instalacji Pilotowej lub pozwolenia równoważnego).
- dalej jako: „Dokumentacja Instalacji Pilotowej”.
b. Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania następujących elementów Instalacji Pilotowej:
i. węzła doprowadzenia i wstępnego schłodzenia i nawilżenia gazu zasilającego;
ii. węzła przygotowania zawiesiny mączki kamienia wapiennego;
iii. węzła absorpcji ditlenku siarki i krystalizacji siarczanu (VI) wapnia;
iv. węzła filtracji ciśnieniowej produktu poreakcyjnego – siarczanu (VI) wapnia wraz z tymczasowym składowiskiem produktu;
v. węzła odprowadzania oczyszczonych gazów;
vi. orurowania z osprzętem; armatury i układów kontrolno – pomiarowych do kontroli parametrów procesu;
vii. systemu sterowania.
c. Wykonanie Instalacji Pilotowej:
i. zrealizowanie prac geodezyjno-kartograficznych, zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas realizacji prac inwestycyjnych i remontowych przez geodetę, przekazywanie Zamawiającemu wyników prac geodezyjno-kartograficznych.
ii. dostarczenie materiałów i wykonanie fundamentów pod rozmieszczane i instalowane maszyny i urządzenia, wiaty ocieplonej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji Pilotowej oraz magazynu gipsu;
iii. podłączenie niezbędnych mediów i gazów procesowych;
iv. wykonanie poszczególnych elementów Instalacji Pilotowej, o których mowa w lit. b powyżej; rozmieszczenie i instalacja maszyn i urządzeń wskazanych w lit. b powyżej; połączenie tych elementów Instalacji Pilotowej w kompletną linię technologiczną; posadowienie Instalacji Pilotowej
v. wykonanie systemu sterowania Instalacji Pilotowej.
d. Uruchomienie Instalacji Pilotowej poprzez jej rozruch mechaniczny i technologiczny.
e. Wykonanie testów odbiorowych (eksploatacyjnych) Instalacji Pilotowej.
f. Przeprowadzenie instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi Instalacji Pilotowej.
Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji Zamówienia w KGHM Oddział Huta Miedzi Głogów. Termin zebrania Zamawiający poda na swojej stronie internetowej http://bip.imn.gliwice.pl/uzp z wyprzedzeniem min. 7 dni.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy – tj.: możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

45220000-5

nie
nie


od: 30.11.-1 do: 30.11.-1

Termin wykonania Zamówienia : do 30 listopada 2018r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania Ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w walucie polskiej (PLN) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (PLN) tytułem: „Wadium – Dostawa linii Pilotowej instalacji produkcji gipsu”.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania Ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w walucie polskiej (PLN) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 (PLN) tytułem: „Wadium – Dostawa linii Pilotowej instalacji produkcji gipsu”.
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany wskazaną kwotą wadium przed upływem terminu składania Ofert.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale w kasie Zamawiającego – znajdującej się w jego siedzibie.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać najpóźniej od dnia upływu terminu składania Ofert i co najmniej przez cały okres związania Ofertą (dział XIV. poniżej), zgodnie z art. 85 Ustawy.
7. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń – tj. z treści tych dokumentów powinno wynikać, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty całej kwoty wadium na wypadek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
8. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania Ofert bądź zostało wniesione w inny nieprawidłowy sposób jest podstawą do odrzucenia Oferty.
9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Ustawy.
10. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, uważa się za wniesione prawidłowo w imieniu wszystkich członków konsorcjum

tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację oraz rozmieszczanie i instalację rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na niewyczerpaną sumę gwarancyjną równą co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) oraz
b. w latach obrotowych 2014 – 2016 – posiadał średnioroczny przychód ze sprzedaży produktów lub usług (obrót) na poziomie co najmniej 10.000.000,00 PLN netto (bez VAT) – słownie: dziesięć milionów złotych netto (bez VAT), oraz
c. w latach obrotowych 2014 -2016 (w każdym roku z osobna) osiągnął wskaźnik płynności finansowej szybkiej (wskaźnik szybki płynności, tj. aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych) na poziomie wartości nie niższej niż 1,0.
Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – Wykonawca powinien wykazać się spełnieniem warunków za ten okres (dotyczy punktu b i c).

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie w realizacji prac w zakresie dostaw oraz instalowania linii technologicznych w zakresie odpylania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował prace polegające na dostawie i instalowaniu linii technologicznych w zakresie odpylania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN netto (bez VAT) - słownie: dwa miliony złotych netto (bez VAT).

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia – zgodnie z przypadkami wskazanymi w treści Ustawy (zachodzi brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 do 10 Ustawy).
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz.615).
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.1 Poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego na modernizację oraz rozmieszczanie i instalację rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących - na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.1.SIWZ
1.2 Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia lub oryginał polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia na niewyczerpaną sumę gwarancyjną równą co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) wraz z potwierdzeniem przelewu składki oraz informacją o poziomie wykorzystania polisy – na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.2. lit. a. SIWZ
1.3 Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2014 – 2016 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu (jeżeli dotyczy) a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – inne dokumenty potwierdzające wysokość przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług (obrotów) w latach obrotowych 2014 – 2016 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) - na potrzeby oceny spełniania warunków, o którym mowa w ust. V.2.2. lit. b i c. SIWZ
1.4. Pisemny wykaz zrealizowanych prac polegających na: dostawie oraz instalowaniu linii technologicznych w zakresie odpylania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – ze wskazaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy oraz instalacja zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy, i instalacja zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty wskazane w wykazie – tj., na rzecz których dostawy, rozmieszczenie i zainstalowanie zostało wykonane) – na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.3. SIWZ


III.4.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.2 tj. spełnienia przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

Pisemny wykaz zrealizowanych prac polegających na: dostawie oraz instalowaniu linii technologicznych w zakresie odpylania i oczyszczania gazów w instalacjach hutniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – ze wskazaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy oraz instalacja zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy, i instalacja zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty wskazane w wykazie – tj., na rzecz których dostawy, rozmieszczenie i zainstalowanie zostało wykonane) – na potrzeby oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. V.2.3. SIWZ


III.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 tj. braku podstaw do wykluczenia

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia publiczne – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
A. w pkt 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;
B. w pkt 2. - 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wykonawca składa oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania dokumentu pn. „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, używania mediów energetycznych oraz ochrony środowiska obowiązujące Wykonawców realizujących na terenie Huty Miedzi Głogów prace przez nią zlecone oraz najemców pomieszczeń, terenów lub maszyn i urządzeń HMG”, które stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
Cena - 80
Termin realizacji - 10
Gwarancja - 101. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania istotnych zmian w Umowie w przypadkach i na zasadach wskazanych w ust. 2 – 6 poniżej – niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy w sprawie Zamówienia na zasadach określonych w umowie. Zamawiający w przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do rozwiązania i zmiany umowy może wykonać jedno z tych uprawnień swobodnie według swojego uznania. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych lub realizacji dostaw lub prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych lub dostaw w ramach tej samej kategorii kodów CPV podanej w Ogłoszeniu o zamówieniu SIWZ i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – w szczególności, gdy zmiana jest konieczna z przyczyn technicznych. W tym wypadku będzie możliwa zmiana wynagrodzenia wynikającego z umowy w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia netto wskazanego w umowie albo zmniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy a także w razie konieczności - częściowa zmiana przedmiotu Zamówienia, która nie będzie prowadziła do zmiany charakteru zawartej umowy.
4. Zmiana terminu zakończenia realizacji Zamówienia będzie możliwa w związku z:
a. działaniem Siły Wyższej, lub
b. wstrzymaniem prac przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub
c. zmianami terminów wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z KGHM i umowy zawartej przez Zamawiającego z NCBR, jak również innych okoliczności o charakterze organizacyjnym, powodujących konieczność przedłużenia terminu realizacji Zamówienia (Instalacji Pilotowej).
d. W przypadku dokonania niezbędnych zmian w Harmonogramie realizacji Zamówienia z uwagi na nieprzewidziane wcześniej okoliczności o charakterze technicznym.
5. Przewiduje się zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu świadczeń lub zmianę terminu realizacji Zamówienia albo częściową zmianę przedmiotu Zamówienia, nieprowadzącą do zmiany charakteru zawartej Umowy - w sytuacji zmiany umów zawartych przez Zamawiającego z KGHM i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
6. Zamawiający może dokonać zmiany dotychczasowego Wykonawcy, wynagrodzenia, zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę oraz innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy, jeżeli:
a. Wykonawca opóźnia się w realizacji którejkolwiek części Zamówienia w stosunku do Harmonogramu realizacji Zamówienia przez czas przekraczający 60 dni kalendarzowych, tj. opóźnia się z realizacją wykonania dokumentacji projektowej, dostaw, rozmieszczeniem, instalacją lub uruchomienia Instalacji Pilotowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie lub
b. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Umową,
Procedura zmiany Wykonawcy:
Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia opóźnień i/lub właściwego wykonywania Zamówienia i bezskutecznym upływie terminu do usunięcia opóźnień lub usunięcia niezgodności - będzie uprawniony w stosunku do Wykonawcy do skorzystania z prawa wykonania zastępczego w stosunku do opóźnionych prac projektowych, dostaw albo prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji. Termin na usunięcie nieprawidłowości będzie nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
Wykonanie zastępcze może być realizowane w ten sposób, iż Zamawiający zatrudni innego Wykonawcę lub Wykonawców, jako podwykonawców zastępczych, na wyłączny koszt Wykonawcy lub na odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą.


www.imn.gliwice.pl28.12.2017 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych,pokój 2,pawilon B,ul.Sowińskiego 5,44-100 Gliwice

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.1) Zmiany w ogłoszeniu

28-11-2017
Zamawiający informuje,że zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z miejscem budowy instalacji pilotowej oraz dostępem do mediów i instalacji gazów procesowych w w KGHM Oddział Huta Miedzi Głogów odbędzie się na terenie Huty Miedzi Głogów w dniu 5.12.2017 o godz. 11.00

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj

Dn. 16.11.2017 dołączono nowy załącznik : "001aa_Załącznik nr 1 do Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia", który stanowił część "001a_Załącznik nr 1 do SIWZ_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia".
Dn.20.11.2017 dokonano zmiany w załączniku : "001a_Załącznik nr 1 do SIWZ_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia". Dodano tekst w pkt B.2, Węzeł filtracji ciśnieniowej produktu poreakcyjnego – siarczanu(VI) wapnia wraz z tymczasowym składowiskiem produktu ppkt xi.
Poprawiona wersja w/w załącznika została dołączona do ogłoszenia o zamówieniu (dodany tekst jest zaznaczony na czerwono).
Dn. 20.11.2017 dokonano zmiany w załączniku : "001_SIWZ Instalacja Produkcji Gipsu".
Zmiana dot. rozdz. XII ust.10
BYŁO :
Jan MROZOWSKI Tel. 32/238-06-29, godz. 9.00-13.00
Józef WOLAREK Tel. 32/238-03-39, godz. 9.00-13.00
Justyna SIWEK Tel. 32/238-05-16, godz. 9.00-13.00
JEST :
Jan MROZOWSKI janmr@imn.gliwice.pl
Józef WOLAREK jozefw@imn.gliwice.pl
Justyna SIWEK justynasi@imn.gliwice.pl
Poprawiona wersja SIWZ została dołączona do ogłoszenia o zamówieniu.
Dn. 20.11.2017 jeden z Wykonawców przysłał zapytanie o następującej treści:
Prosimy o rozszerzenie zapisu punktu 2.1 SIWZ jak poniżej:
"Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację oraz rozmieszczenie i instalację rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących lub uprawnienia Urzędu Dozoru technicznego na modernizację rurociągów do materiałów trujących lub żrących."
UZASADNIENIE:
Pkt. 2.1. SIWZ jest zapisem ograniczającym konkurencyjność i limitującym Wykonawców w zakresie składania ofert. W nomenklaturze jest rozgraniczenie między rurociągami przesyłowymi i technologicznymi. Rurociągi technologiczne są to te znajdujące się na terenie zakładu przemysłowego. W przedmiocie niniejszego przetargu objętym SIWZ mają zastosowania rurociągi technologiczne jako te, które znajdują się na terenie zakładu przemysłowego.
Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia treść w załączniku "001_SIWZ Instalacja Produkcji Gipsu". Zmiana dot. rozdz. V ust 2.1
BYŁO :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację oraz rozmieszczanie i instalację rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.
JEST:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację oraz rozmieszczanie i instalację rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących lub uprawnienia Urzędu Dozoru technicznego na modernizację rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących.
Poprawiona wersja SIWZ została dołączona do ogłoszenia o zamówieniu.
Dn. 24.11.2017 jeden z Wykonawców przysłał zapytanie o następującej treści:
W związku z opracowywaną oferta na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pilotowej produkcji gipsu z gazów procesowych” prosimy o przekazanie następujących informacji:
1. Jaki jest przewidywany dzienny i tygodniowy czas pracy instalacji
2. Jaka jest wymagana retencja zbiornika „S” mączki kamienia wapiennego (MKW) przy zapotrzebowaniu MKW = 700 kg/h
Informacje powyższe są niezbędne do prawidłowego określenia pojemności zbiornika „S” mączki kamienia wapiennego.
ODPOWIEDŹ Zamawiającego:
Ad 1. Przewidywany dzienny i tygodniowy czas pracy instalacji: max 10 godz/dzień, 5 dni w tygodniu
Ad 2. Wymagana retencja zbiornika „S” mączki kamienia wapiennego (MKW) przy zapotrzebowaniu MKW = 700 kg/h minimum 3 dni
Dn. 24.11.2017 jeden z Wykonawców zadał pytania o następującej treści:
Branża budowlana/technologiczno-maszynowa:
1. Proszę o podanie jaki jest ciężar usypowy mączki kamienia wapiennego.
2. Jaka jest zakładana wydajność rozładunku autocystern.
3. Jakie ma być zabezpieczenie antykorozyjne – klasa korozyjności.
4. Czy zbiornik ma mieć klatkę schodową.
5. Proszę o podanie wydajności układu rozładunku do układu roztwarzania.
6. Czy wystarczy tylko jeden zbiornik roztwarzania.
7. Proszę o podanie dokładności ważenia mączki kamienia wapiennego
8. W jaki sposób przewidziano odprowadzenie obcieków z odkraplacza lamelowego.
9. W jaki sposób przewidziano odprowadzenie obcieków z prasy.
10. Prosimy o określenie przestrzeni roboczej dla obsługi serwisowej dla następujących urządzeń:
- RB- reaktor barbotażowy,
- ZG - zbiornik zawiesiny gipsu,
- ZW - zbiornik zawiesiny wapniaka,
- prasa filtracyjna.
Proszę również o podanie informacji na temat udźwigów wciągników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
11. Brak informacji o podestach obsługi – podest przejezdny, podesty stacjonarne (brak informacji o ich lokalizacji) lub nie ma potrzeby.
Branża elektryczna/AKPiA:
12. Prosimy lepszej jakości schemat technologiczny.
13. Prosimy o podanie ciśnienia dyspozycyjnego dla reaktora barbotażowego,
14. Prosimy o informację, które napędy będą wyposażone w przemiennik częstotliwości,
15. Zawory regulacyjne i z/o mają być wyposażone w siłowniki elektryczne czy pneumatyczne? 16. Jaki będzie sposób ogrzewania hali – elektryczny, Para/woda?
17. Prosimy o podanie mocy dla urządzeń będących w Państwa zakresie dostaw (mieszadła itd.).
18. Prosimy o podanie parametrów (napięcia itd.) wskazanego punktu poboru energii elektrycznej. Informacja te jest potrzebna w celu określenia ilości rozdzielnic oraz transformatorów.
19. Czy przewiduje się oświetlenie zewnętrzne wokół hali?
20. Czy instalacja będzie połączona z infrastrukturą Huty Głogów za pomocą linii telefonicznej lub światłowodowej?
21. Czy hala zostanie wyposażona w monitoring CCTV?
Pytania do doboru urządzeń:
22. Proszę o podanie, które z urządzeń pomiarowych przedstawionych na schemacie mają mieć tylko wskazanie lokalne, a z których sygnały maja być wprowadzone do sterownika –
23. Czy urządzenia pomiarowe (dot. urządzeń, których sygnały będą wprowadzone do sterownika) mają mieć również wyświetlacz lokalny,
24.Proszę o podanie sposobu komunikacji urządzenia pomiarowego ze sterownikiem:
a. Twardodrutowo: prądowo – 4..20mA; napięciowo – 0…10V?
b. Za pomocą protokołu: Ethernet, Profibus, Modbus, inne,
25. Proszę o podanie materiału, średnic rurociągów, oraz ciśnień w nich panujących (dotyczy rurociągów pominiętych w „Opisie procesu”),
Dodatkowe pytania:
A) dotyczących parametrów wejściowych i wyjściowych gazu procesowego:
1. Proszę o podanie stężenia zapylenia na wejściu do instalacji,
2. Proszę o potwierdzenie wysokiej zawartości H2O na wyjściu z instalacji: (100-300 g/Nm3), ewentualnie proszę o podanie % zawartości H2O,
B) dotyczących technologii:
3. Proszę podać prawidłową wartość gęstości zawiesiny gipsu, ponieważ w opisie występują dwie wartości:
a. regulowana gęstość zawiesiny w reaktorze to 250 do 450 g/dm3,
b. w wymaganiach dot. dokładności pomiarów występuje zakres 1100 do 1300 g/dm3,
4. Proszę o podanie przewidywanej wartości wydajności przepływu wody do reaktora,
5.Z jakiego procesu odsiarczany ma być gaz?
6.Jakie zapylenie spodziewane jest na wlocie do instalacji, jakie stężenie NO w tym miejscu?
7.Do pomiaru ditlenku siarki SO2 dochodzi pomiar stężenia tlenu?
ODPOWIEDZI Zamawiającego:
Branża budowlana/technologiczno-maszynowa:
1. Proszę o podanie, jaki jest ciężar usypowy mączki kamienia wapiennego.
Ciężar usypowy zależy od producenta i dane należy uzyskać bezpośrednio u źródła
2. Jaka jest zakładana wydajność rozładunku autocystern.
Nie jest znana Zamawiającemu
3. Jakie ma być zabezpieczenie antykorozyjne – klasa korozyjności.
Decyzja należy do projektanta
4. Czy zbiornik ma mieć klatkę schodową.
Decyzja należy do projektanta
5. Proszę o podanie wydajności układu rozładunku do układu roztwarzania.
Decyzja należy do projektanta
6. Czy wystarczy tylko jeden zbiornik roztwarzania.
Decyzja należy do projektanta
7. Proszę o podanie dokładności ważenia mączki kamienia wapiennego
Decyzja należy do projektanta
8. W jaki sposób przewidziano odprowadzenie obcieków z odkraplacza lamelowego.
Decyzja należy do projektanta
9. W jaki sposób przewidziano odprowadzenie obcieków z prasy.
Decyzja należy do projektanta
10. Prosimy o określenie przestrzeni roboczej dla obsługi serwisowej dla następujących urządzeń:
- RB- reaktor barbotażowy,
- ZG - zbiornik zawiesiny gipsu,
- ZW - zbiornik zawiesiny wapniaka,
- prasa filtracyjna.
Proszę również o podanie informacji na temat udźwigów wciągników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
Decyzja należy do projektanta
11. Brak informacji o podestach obsługi – podest przejezdny, podesty stacjonarne (brak informacji o ich lokalizacji) lub nie ma potrzeby.
Decyzja należy do projektanta
Branża elektryczna/AKPiA:
12. Prosimy lepszej jakości schemat technologiczny
Prosimy o doprecyzowanie pytania ,nie załączyliśmy schematu technologicznego, lecz uproszczony schemat stanowiska badawczego – załącznik 001aa do SIWZ
13. Prosimy o podanie ciśnienia dyspozycyjnego dla reaktora barbotażowego,
Nie jest znane Zamawiającemu , prosimy o doprecyzowanie pojęcia ciśnienie dyspozycyjne
14. Prosimy o informację, które napędy będą wyposażone w przemiennik częstotliwości,
Informacja została zawarta w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
15. Zawory regulacyjne i z/o mają być wyposażone w siłowniki elektryczne czy pneumatyczne?
Pneumatyczne
16. Jaki będzie sposób ogrzewania hali – elektryczny, Para/woda?
Elektryczny
17. Prosimy o podanie mocy dla urządzeń będących w Państwa zakresie dostaw (mieszadła itd.). Zamawiający nie dostarcza urządzeń
18. Prosimy o podanie parametrów (napięcia itd.) wskazanego punktu poboru energii elektrycznej.
Informacja te jest potrzebna w celu określenia ilości rozdzielnic oraz transformatorów.
Informacja zostanie podana w czasie wizji lokalnej w dniu 5.12.2017
19. Czy przewiduje się oświetlenie zewnętrzne wokół hali?
Decyzja projektanta zależna od usytuowania instalacji pilotowej w stosunku do istniejącej instalacji oświetleniowej w HMG
20. Czy instalacja będzie połączona z infrastrukturą Huty Głogów za pomocą linii telefonicznej lub światłowodowej?
Decyzja należy do projektanta
21. Czy hala zostanie wyposażona w monitoring CCTV?
Nie przewiduje się
Pytania do doboru urządzeń:
22. Proszę o podanie, które z urządzeń pomiarowych przedstawionych na schemacie mają mieć tylko wskazanie lokalne, a z których sygnały maja być wprowadzone do sterownika
Sygnały z wszystkich urządzeń pomiarowych winny być wprowadzone do sterownika
23. Czy urządzenia pomiarowe (dot. urządzeń, których sygnały będą wprowadzone do sterownika) mają mieć również wyświetlacz lokalny,
Nie muszą mieć
24. Proszę o podanie sposobu komunikacji urządzenia pomiarowego ze sterownikiem:
a. Twardodrutowo: prądowo – 4..20mA; napięciowo – 0…10V?
b. Za pomocą protokołu: Ethernet, Profibus, Modbus, inne,
Decyzja należy do projektanta
25. Proszę o podanie materiału, średnic rurociągów, oraz ciśnień w nich panujących (dotyczy rurociągów pominiętych w „Opisie procesu”),
Decyzja należy do projektanta
Dodatkowe pytania:
A) dotyczących parametrów wejściowych i wyjściowych gazu procesowego:
1. Proszę o podanie stężenia zapylenia na wejściu do instalacji,
Wg naszej wiedzy zapylenie na poziomie 1 mg/Nm3
2. Proszę o potwierdzenie wysokiej zawartości H2O na wyjściu z instalacji: (100-300 g/Nm3), ewentualnie proszę o podanie % zawartości H2O,
Potwierdzamy
B) dotyczących technologii:
3. Proszę podać prawidłową wartość gęstości zawiesiny gipsu, ponieważ w opisie występują dwie wartości:
a. regulowana gęstość zawiesiny w reaktorze to 250 do 450 g/dm3,
b. w wymaganiach dot. dokładności pomiarów występuje zakres 1100 do 1300 g/dm3,
Zawartość części stałych w zawiesinie waha się w granicach 250- 450 g/dm3, co odpowiada gęstości zawiesiny 1100 do 1300 g/dm3
4. Proszę o podanie przewidywanej wartości wydajności przepływu wody do reaktora,
Decyzja należy do projektanta
5. Z jakiego procesu odsiarczany ma być gaz?
Z procesu zawiesinowego przetopu koncentratu miedzi
6. Jakie zapylenie spodziewane jest na wlocie do instalacji, jakie stężenie NO w tym miejscu?
Wg naszej wiedzy zapylenie na poziomie 1 mg/Nm3 stężenie NO podane w SIWZ na podstawie informacji HMG
7. Do pomiaru ditlenku siarki SO2 dochodzi pomiar stężenia tlenu?
Tak
Pytanie Wykonawcy :
Na jakim etapie powinien być złożony JEDZ dotyczący podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ rozdz. X pkt A ppkt d JEDZ dotyczący podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia należy złożyć wraz z ofertą (art. 25a ust. 5 pkt 1 i art. 36a ust.1 Ustawy Pzp)

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij