OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 600328-N-2017, z dnia 12.10.2017

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie i budowa stanowiska do ultraszybkiej obróbki cieplnej (URA)

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Zaprojektowanie i budowa stanowiska do ultraszybkiej obróbki cieplnej (URA)
Stanowisko URA musi zapewnić możliwość ciągłego wygrzewania ferromagnetycznej taśmy amorficznej z bardzo dużą szybkością osiągania żądanej temperatury taśmy i następnie szybkiego jej studzenia, w celu uniknięcia niekontrolowanego rozrostu ziaren krystalicznych. Zaprojektowane urządzenie musi umożliwiać nawiniecie taśmy bezpośrednio po procesie obróbki termicznej do postaci rdzenia toroidalnego.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie
nie


Do 15 czerwca 2018 roku


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonał co najmniej jedną dostawę zestawu sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto co najmniej 200.000 zł, wciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

Wykaz min 1 dostawy wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 90%
okres gwarancji - 10%. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Umowy:
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/prac instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/prac instalacyjnych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, lub
2) W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji Stanowiska URA będącego przedmiotem Umowy w związku z: a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy miejsca instalacji Stanowiska URA jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie Umowy przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu wykonania Stanowiska URA– przedłużenie terminu zakończenia realizacji Stanowiska URA maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, lub
b) działaniem Siły Wyższej, lub
c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub
3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania Umowy.
4) Zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,


www.imn.gliwice.pl30.10.2017 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych,pokój 2,pawilon B,ul.Sowińskiego 5,44-100 Gliwice

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.1) Zmiany w ogłoszeniu

26-10-2017r.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje ,że w siwz w rozdziale XIX jest błąd:Jest zapis:"Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy"
a powinno być: Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy"
17-10-2017 r.
Instytut Metali Nieżelaznych informuje,że 16-10-2017 r. na stronie internetowej umieszczone błędne zmiany a tym samym dołączono błędną siwz,umowę i załącznik ofertowy. Zmiany z dnia wczorajszego tj 16-10-2017r. zamawiający anuluje z wyjątkiem zmiany dotyczącej przedłużenia terminu składania ofert.
W dniu dzisiejszym do ogłoszenia na stronie umieszczono aktualną siwz,umowę i załącznik ofertowy w których zmiany zaznaczono na czerwono
16-10-2017 r.
Zamawiający informuje,że wprowadzono zmiany:
1)w siwz w rozdziale XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
zapis brzmi:Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Do ogłoszenia dołączono poprawioną siwz
2)zmiany w umowie w § 2 i 4 i wykreślono § 14, które zaznaczono na czerwono. Do ogłoszenia na stronie dołączono poprawioną umowę i poprawiony formularz oferty.
W związku ze zmianami w siwz i umowie Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 30-10-2017 r. do godz.12:00


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij