OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 566399-N-2017, z dnia 09.08.2017

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa drutu w gatunku AgNi10 i AgCdO10

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Drut w gatunku AgNi10
Średnica 4,10 ±0,04 mm - 10 kg (±5%) stan miękki/rekrystalizowany
Średnica 3,20 ±0,03 mm - 10 kg (±5%) stan miękki/rekrystalizowany
Średnica 2,00 ±0,01 mm - 20 kg ( ±5%) stan Rm 250-300 MPa
Drut w gatunku AgCdO10
Średnica 4,10 ±0,04 mm - 15 kg (±5%) stan miękki/rekrystalizowany


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Zwiększenie bieżących dostaw materiału o podobnych parametrach do wykorzystania w dodatkowej produkcji.

nie
nie


56 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:III.5) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4.1 do III.4.4

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ:
a. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, uzupełniony i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – oryginał:
b. Oświadczenie wykonawcy (wykonawców) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania :
(z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP) (wzór zał. B) – oryginał:
c. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają::
• Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;:
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
2. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT :
Wykonawca, – zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.imn.gliwice.pl/results informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór zał. C) - oryginał:
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie dot. grupy kapitałowej składa każdy z tych podmiotów odrębnie.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 100%www.imn.gliwice.pl17.08.2017 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, pokój nr 2(kancelaria), pawilon B

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij