OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr: 298963-2017, z dnia 01.08.2017

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Instytut Metali Nieżelaznych
Adres:
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel. 32 238 03 16
fax. 32 231 69 33
http://www.imn.gliwice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzenia do topienia, rozpylania i amorfizacji stopów na bazie żelaza i niklu

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Zakres zamówienia • wykonanie , dostawa i uruchomienie urządzenia • nadzór Wykonawcy nad całym procesem instalacji urządzenia w miejscu jego instalacji • instruktaż personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu urządzenia. • przeprowadzenia testów urządzenia w miejscu instalacji mających na celu sprawdzenie wszystkich elementów wyposażenia urządzenia. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu atomizacji następujących stopów: IN718, B-Ni2, Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 [at.%], Fe53.5Co20Cu1Nb3Si13.5B9 [at.%] w ilości 10 kg każdy.


(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 . tj.na rozbudowę istniejącej instalacji o system indukcyjny z przeznaczeniem wytwarzania proszków metali z pierwiastków wysokotopliwych i reaktywnych (np.: Ti, Zr).

nie
nie


14 miesięcy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Wysokość wadium: 55 000,00 PLN lub 13 073,00 EURO. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.3.3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonał 5 dostaw urządzeń do wytwarzania proszków stopów metali o wysokiej czystości na zasadzie rozpylania ciekłego (roztopionego stopu) za pomocą gazu w ciągu ostatnich 3 lat. w tym jedną o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. (w przypadku gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu poprzedzającym termin składania ofert).

III.3.4) Inne warunki określone przez Zamawiającego

III.3.5) Podstawy wykluczenia określone w art. 24ust. 1 oraz w art. 24 ust.5

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:


III.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów:


III.4.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1:

1.Wykaz min 5 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie
Dowodami, o których mowa w pkt. 1.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;


III.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 tj. braku podstaw do wykluczenia

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt .2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dot. terminów stosuje się odpowiednio


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena
cena - 60%
Termin wykonania - 30%
gwarancja - 10%www.imn.gliwice.pl08.09.2017 12:00

Instytut Metali Nieżelaznych pokój 2 Pawilon B (kancelaria)

(od ostatecznego terminu składania ofert)


nie


SEKCJA 5: DODATKOWE INFORMACJE

5.2) Pytania wykonawców | zmiany w specyfikacj

23-08-2017r
Wpłynęły pytania jednego z Wykonawców
PYTANIE :
We have one urgent question:
In your tender documents certificates of good conduct according to article 24, paragraph 1, item 13, 14 and 21 are required. You have previously told us that certificates of good conduct from all members of the management board, proxies and persons with power of attorney for the specific project are required.
Please explain to us precisely a) the text of the above mentioned law, b) which persons have to provide a certificate of good conduct and c) if there are alternatives, e. g. an abstract from the ALD commercial register entry.
Please understand if in case our current understanding is correct, about 15 persons have to apply for the certificate of good conduct in private. This is a tremendous effort and we want to be absolutely sure that this is required before we start the process to apply for the certificates.
ODPOWIEDŹ :
In reply to your e-mail, this is the part of The Act of 29 January 2004 POLISH PUBLIC PROCUREMENT LAW with the art. 24, paragraph 1, points 13,14 and 21
Article 24. 1. Excluded from contract award procedures shall be:
13) economic operator being a natural person who has been convicted with a final verdict for a criminal offence:
a) referred to in Article 165a, Articles 181 to 188, Article 189a, Articles 218 to 221, Articles 228 to 230a, Articles 250a, 258, or Articles 270 to 309 of the Act of 6 June 1997 – Criminal Code (Journal of Laws item 553, or Article 46 or 48 of the Act of 25 June 2010 on sports (Journal of Laws 2016, item 176),
b) constituting an act of terrorism referred to in Article 115 § 20 of the Act of 6 June 1997 –Criminal Code,
c) fiscal offence,
d) referred to in Article 9 or 10 of the Act of 15 June 2012 on the consequences of entrusting the performance of work to foreigners staying in the Republic of Poland contrary to regulations (Journal of Laws item 769
14) economic operator, if a member in office of its managing or supervisory body, partner in a general partnership or limited liability partnership, or general partner in a limited partnership or a limited joint-stock partnership, or a proxy has been convicted with a final verdict for a criminal offence referred to in subpara.(13);
21) economic operator that is a collective entity prohibited from applying for public contracts by court pursuant to the Act of 28 October 2002 on the liability of collective entities for acts prohibited under penalty (Journal of Laws of 2015, items 1212, 1844, and 1855; and of 2016, items 437 and 544);
The whole Act is available on the link below:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0008/33110/Public_Procurement_Law_2016_consolidated.pdf
As the persons, who have to provide a cerificate of good conduct – they are set out in points 13th,14th and 21st (as above).
With reference to the last question, unfortunately there is no alternatives of certificate of the good conduct and according to the polish law you cannot send us ALD commercial register entry instead.
I hope you found it helpful.
Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us.

21-08-2017r,
W dniu 18-08-2017 r. wpłynęło pytanie od jednego z Wykonawców:
Pytanie :
One small question: The tender condition say that the bid security in form of bank guarantee has to be deposited at the pay office of IMN. Can I send this document to you ? Odpowiedź :
If I understood correctly, you mean the bid security deposit form (Art. XVII p. 3). This document should be deposited in paper form at our pay office. You can send it either by post or deposit it in person.
W dniu 17.08.2017wpłynęły pytania od jednego z Wykonaców:
Pytanie 1:
Question: Art XI 5. says:
All documents shall be in Polish or English language. Every document which is not in Polish shall be translated an legalized into Polish or English. The consequence is, that I have to translate an English document (not Polish language) into English. That is nonsense. Please clarify and let me know.
Odpowiedź :
Art. XI 5 means that we will approve the documents either in Polish or in English. The fact is, this part could be confusing a little bit. We are sorry for any inconvenience caused.
Pytanie 2:
If a document is in German, f.e. from tax authorities, we can translate it into English and can confirm on the document that it is in compliance with the German original is in our hands. From other Polish tenders I know, that our confirmation is sufficient or do you need a confirmation of a certified translator ?
Odpowiedź :
Yes, your confirmation that the documents are in compliance with the German original is sufficient and there is no need of confirmation of a certified translator.
Pytanie 3:
Do you have an ESPD form in English in WORD ?
Odpowiedź :
ESPD in English in WORD (European Single Procurement Document) is available on www.imn.gliwice.pl (attachment to the open tender notice TI/26a/2017).

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij