Nr sprawy

TI/54/2011 z dnia: 15.12.2011

Przedmiot zamówienia

Dostawa gazów technicznych ,czystych i mieszanek do IMN w Gliwicach wraz z dzierżawą butli

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 w części I otrzymała 95,22 pkt (cena gazów - 90 pkt, mies. koszt dzierżaw. 1 but.-5,22pkt, w części II oferta odrzucona
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
31864 KRAKÓW
Jana Pawła II

Oferta nr 2 -oferty wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucone
Air Products Sp.z o.o.
02757 Warszawa
Pory 59

Oferta nr 3 w 1 części oferta odrzucona
Air Liquide Polska Sp.z o .o.
31357 Kraków
J.Conrada 63

Oferta nr 4 w I części otrzymała 95,91 pkt(cena gazu-85,91 pkt, mies.koszt dzierż.1 butl.-10 pkt ,w 2 części (kryterium cena) otrzymała 100 pkt
STP&DIN Chemicals Sp.z o.o.
43300 Bielsko-Biała
Mostowa 5

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na dostawę gazów technicznych, czystych i mieszanek wraz z dzierżawą butli w części I i dostawy argonu w części II wybrano oferty firmy: STP&DIN Chemicals Sp.z o.o. Z postępowania w części I i II wykluczono jednego wykonawcę firmę Air Products Sp.z o.o .Wykonawca wykluczony na podst. Art.24 ust.2pkt.4) ustawy prawo zamówień publicznych ,ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu(brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy oraz aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” . Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich w wyznaczonym terminie. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W postępowaniu w I części odrzucono ofertę firmy Air Liquide Polska Sp.z o .o..Oferta została odrzucona na podst.art.89 ust.1 pkt2 ustawy Pzp, jako , że jej treść nie odpowiada treści siwz. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentu (oświadczenia ,że oferowane gazy posiadają świadectwo kontroli jakości , potwierdzające zachowanie właściwej czystości dostarczonych gazów) nie dostarczył go w wyznaczonym terminie. Ponadto Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej W II części postępowania odrzucono ofertę firmy Linde Gaz Polska Sp. zo.o. -Oferta odrzucona na podst.art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp jako ,że jej treść nie odpowiada treści w siwz.Wykonawca nie uwzględnił zmiany umieszczonej na stronie internetowej IMN dotyczącej ilości gazów


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij