Nr sprawy

TI/30/2019 z dnia: 25.06.2019

Przedmiot zamówienia

Równoczesny optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną

INFORMACJA O PONOWNYM ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 15-07-2019>
Informacja o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru  najkorzystniejszej oferty, oraz o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Równoczesny optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną”  . Nr ref TI/30/2019
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych działając z własnej inicjatywy:

1.     unieważnia czynność oceny ofert,

2.    dokonuje ponownej oceny oferty wykonawcy MS Spektrum Szkolmowski spółka jawna (ul. Lubomira 4,  04-002 Warszawa),

3.    unieważnia czynność wyboru oferty wykonawcy MS Spektrum Szkolmowski spółka jawna (ul. Lubomira 4,  04-002 Warszawa),>br>

4.    odrzuca ofertę wykonawcy MS Spektrum Szkolmowski spółka jawna (ul. Lubomira 4,  04-002 Warszawa) ze względu na niespełnienie wymogów SIWZ w zakresie praktycznej weryfikacji oferty,

5.    unieważnia w/w postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP z powodu nie spełnienia przez złożone oferty  kryteriów określonych w SIWZ, co spowodowało odrzucenie wszystkich złożonych ofert a w konsekwencji brak w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 12-07-2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych informuje,  że w postępowaniu na dostawę i uruchomienie" Równoczesnego optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną,” po przeprowadzeniu weryfikacji praktycznej, została wybrana oferta, którą złożyła  firma :MS Spektrum


ul. Lubomira 4 ,  04-002 Warszawa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w kryterium oceny ceny otrzymała 100 punktów. ( cena – 80 pkt., serwis- 15 pkt, okres gwarancji- 5 pkt), dodatkowa weryfikacja praktyczna potwierdziła spełnienie wszystkich kryteriów i wymogów zawartych w SIWZ.

Żaden z kontrahentów nie został wykluczony z postępowania, jedna  oferta  złożona przez SHIM-POL A.M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp. Jawna została odrzucona na podstawie artykułu 89 ust 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych, gdyż jej treść  nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nawiązując do art.94 ust 1 pkt 2 ustawy o Zamówieniach publicznych, zostanie udzielone zamówienie.

INFORMACJA O PONOWNYM ODRZUCENIU OFERTY

W dniu 05.07.2019  Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Metali Nieżelaznych, informuje, że w postępowaniu na dostawę „Równoczesnego optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną”, Zamawiający  po weryfikacji praktycznej odrzuca ofertę wykonawcy SHIM-POL A.M.Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna na podstawie artykułu 89 ust 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych. Treść odrzuconej oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. Zamawiający stwierdza jedyną nieodrzuconą oferta w postępowaniu pozostaje oferta wykonawcy MS Spektrum Szkolmowski Sp. jawna, i na tym etapie musi być ona uznana za najkorzystniejszą.

3. W związku z powyższym, zgodnie z pkt XV SIWZ przed udzieleniem zamówienia, oferta uznana za najkorzystniejszą podlegać będzie weryfikacji praktycznej. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia urządzenia identycznego z urządzeniem będącym przedmiotem oferty, w celu przeprowadzenia badań. Wykonawca umożliwi 2 przedstawicielom Zamawiającego dostęp do urządzenia i wykonania badań w warunkach laboratoryjnych, jak również umożliwi przedstawicielom zamawiającego rozmowę z doświadczonym personelem wykonującym rutynowe analizy, który wykona pomiar (w obecności przedstawicieli Zamawiającego) na wymienionych w SIWZ próbkach przygotowanych przez Zamawiającego. 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY KRYTERIÓW I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY KRYTERIÓW I BADANIA OFERT.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Równoczesny optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną”  . Nr ref TI/30/2019

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych unieważnia z własnej inicjatywy czynność dokonywania badania i oceny ofert, wyboru oferty i odrzucenia oferty,  w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego., W wyniku weryfikacji kryteriów Wykonawcy uzyskali następujące wyniki:  


Wykonawcy :

"SHIM-POL”(Cena – 80% wartości punktowej, Serwis- 15% wartości punktowej,okres gwarancji 5% wartości punktowe) =100%

„MS Spektrum" ( Cena -77,50 wartości punktowej,serwis- 15% wartości punktowej, okres gwarancji-  5 % wartości punktowej )  =97.50% 

 Zgodnie z pkt XV SIWZ przed udzieleniem zamówienia, oferta uznana za najkorzystniejszą podlegać będzie weryfikacji praktycznej. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia urządzenia identycznego z urządzeniem będącym przedmiotem oferty, w celu przeprowadzenia badań. Wykonawca umożliwi 2 przedstawicielom Zamawiającego dostęp do urządzenia i wykonania badań w warunkach laboratoryjnych, jak również umożliwi przedstawicielom zamawiającego rozmowę z doświadczonym personelem wykonującym rutynowe analizy, który wykona pomiar ( w obecności przedstawicieli Zamawiającego) na wymienionych w SIWZ próbkach przygotowanych przez Zamawiającego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 18-06-2019

Instytut Metali Nieżelaznych informuje  że w postępowaniu na dostawę i uruchomienie" Równoczesnego optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną,”została wybrana oferta, którą złożyła  firma :

MS Spektrum

ul. Lubomira 4 ,  04-002 Warszawa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w kryterium oceny ceny otrzymała 100 punktów. ( cena – 80 pkt., serwis- 15 pkt, okres gwarancji- 5 pkt)

Żaden z kontrahentów nie został wykluczony z postępowania, jedna  oferta  złożona przez SHIM-POL A.M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp. Jawna została odrzucona na podstawie artykułu 89 ust 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych, gdyż jej treść  nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nawiązując do art.94 ust 1 pkt 2 ustawy o Zamówieniach publicznych, zostanie udzielone zamówienie.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 10.06.2019 r

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu  pn na dostawę " Równoczesny optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną" wpłynęły 2 oferty.

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył 400 000,00 zł netto. 
 Ofertę złożyli:

Oferta nr 1:

"SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI"

E BORZYMOWSKA-RESZKA, A.RESZKA Sp. Jawna


ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

wartość oferty netto 313 900,00 zł,

termin realizacji: 8 tygodni od daty podpisania umowy,

okres gwarancji: 24 miesiące,

Serwis- 24 h


 
 
Oferta nr 2:

MS Spektrum

ul. Lubomira 4 ,  04-002 Warszawa
wartość oferty netto 324 007,00 zł,
termin realizacji:  do 10 tygodni od daty podpisania umowy,

okres gwarancji: 24 miesiące,

Serwis- 24 h


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij