Nr sprawy

TI/46/2018 z dnia: 15.10.2018

Przedmiot zamówienia

Dostawa i uruchomienie specjalnej prasy SPD do wyciskania trudnoprzerabialnych metali nieżelaznych i ich stopów w temperaturze otoczenia i na gorąco"


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-31-10-2018R.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w przetargu nieograniczonym na  Dostawę i uruchomienie specjalnej prasy SPD do wyciskania trudnoprzerabialnych metali nieżelaznych i ich stopów w temperaturze otoczenia i na gorąco"" wybrano ofertę firmy :

"ZAMET-BUDOWA MASZYN" S.A.
42-680 Tarnowskie Góry  ul. Zagórska 83

Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 90 pkt:  oferowana cena 90pkt, okres gwarancji 0 pkt.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. zgodnie z art. 94 ust.1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie.
      
iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT :  15-10-2018 R.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na " Dostawa i uruchomienie specjalnej prasy SPD do wyciskania trudnoprzerabialnych metali nieżelaznych i ich stopów w temperaturze otoczenia i na gorąco"wpłynęła jedna oferta
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 1 000 000,00 zł netto.
  1.oferta firmy :


"ZAMET-BUDOWA MASZYN" S.A.

42-680 Tarnowskie Góry

 ul. Zagórska 83


Wartość oferty  1 065 000,00 netto.
 
    Termin wykonania zamówienia:  Do 31.10.2019.r

warunki płatności:  1)      Zaliczka równa 30% Wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, tj. kwota 392.985,00 brutto PLN – zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po podpisaniu Umowy i dostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu,2)      Zaliczka równa 60% Wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, tj. kwota 785.970,00 brutto PLN  - zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po akceptacji na piśmie przez Zamawiającego zgodności wykonania Urządzenia ze specyfikacją techniczną, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu,3)      Ostatnia płatność równa 10% Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. kwota 130.995,00– zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony.1.       Warunkiem przekazania przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki na kwotę równą wniesionej zaliczce w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w przypadku niewłaściwego lub nieterminowego zrealizowania lub niezrealizowania Umowy. Z gwarancji musi wynikać, że jest ona udzielona według prawa polskiego i podlega jurysdykcji sądów polskich, udzielona jest nieodwołalnie i bezwarunkowo, a kwota wynikająca z dokumentu gwarancji zostanie wypłacona Zamawiającemu na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę, na pierwsze żądanie Zamawiającego. Termin obowiązywania gwarancji musi wynosić okres dłuższy o 30 dni po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie może spowodować wygaśnięcia gwarancji.
Warunki  gwarancji: 24 miesiące do daty pdopisania Końcowego Protokołu Odbioru

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij