Nr sprawy

OML/9/2010 z dnia: 17.01.2011

Przedmiot zamówienia

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-laboratoryjnego w Skawinie

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta nr 1 -odrzucona
Przedsiębiorstwo Budowlane „ MAXBUD” Ryszard Maślanka
30349 Kraków
Miłkowskiego 3/301

Oferta nr 2-odrzucona
„STAMBUD” sp. z o.o.
30307 Kraków
Barska 2

Oferta nr 3-odrzucona
„REM-BUD” Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik
33300 Nowy Sącz
Słowacka 11

Oferta nr 4 w ocenianych kryteriach (cena i wartość techniczna) otrzymała 460 pkt
KA-BUD Kazimierz Job, Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
32051 Wielkie Drogi 27.

Oferta nr 5 w ocenianych kryteriach (cena i wartość techniczna) otrzymała 400 pkt
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "Łęgprzem"Sp.z o.o.
31587 Kraków
Ciepłownicza 1

Oferta nr 6 w ocenianych kryteriach (cena i wartość techniczna) otrzymała 416 pkt
Firma "Janex"Sp.z o.o.
31580 Kraków
Franciszka Wężyka 26

Oferta nr 7 -ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
Budmet Spółdzielnia Rzemieślnicza
31902 Kraków
Willowe 30

Oferta nr 8 w ocenianych kryteriach (cena i wartość techniczna) otrzymała 488 pkt
Przedsiębiorstwo Budowlane „ ALBUD”
31855 Kraków
Os. Albertyńskie 38/52

Oferta nr 9 w ocenianych kryteriach (cena i wartość techniczna) otrzymała 370 pkt
Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie
31227 Kraków
Adama Vetulaniego 1A

Oferta nr 10-odrzucona
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMKO” Marcin Kogut
30240 Kraków
Rzepichy 46

Uzasadnienie wyboru oferty

Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do godz. 12:00 w dniu 17 stycznia 2011 roku wpłynęło 10 ofert wykonawców. W tym samym dniu o godz. 12:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie zamawiającego, nastąpiło publiczne otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem, zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota 1.900.000 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). Następnie dokonano otwarcia ofert podając do publicznej wiadomości nazwy firm, adresy, ceny brutto i długość okresu gwarancyjnego każdej z ofert. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera załącznik nr 11 dołączony do niniejszego ogłoszenia. Wykonawcy wykluczeni: W oparciu o pismo z firmy „BUDMET” Spółdzielnia Rzemieślnicza, znak NT/90/2011 z dnia 24.01.2011 jakie wpłynęło do zamawiającego, w którym wykonawca oświadcza, że „nie spełnia kryteriów Prawa Zamówień Publicznych (art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)” i wnioskuje o wykluczenie. Na podstawie niniejszego oświadczenia, wykonawca BUDMET Spółdzielnia Rzemieślnicza zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, został wykluczony z postępowania a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, została uznana za odrzuconą. Oferty odrzucone 1. Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD” Ryszard Maślanka ul. Miłkowskiego 3/301 30 – 349 Kraków Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisów zawartych w treści „Uwagi” zamieszczonej na końcu rozdziału 12. „Opis Sposobu Przygotowania ofert”, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowiono ofertę uznać za nieważną i odrzucić. Uzasadnienie: W ofercie stwierdzono następujące braki: a) Nie uwzględniono kosztów wykonania nowego przyłącza wody do budynku. Informacja na ten temat była zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 9 zadane przez Wykonawcę 2. b) Nie uwzględniono kosztów wentylatora /parter/ i przewodów wentylacyjnych na parterze i piętrze budynku laboratoryjnego. Informacja na ten temat była zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 5 zadane przez Wykonawcę 2. Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowiące wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dołączone do ogłoszenia o przetargu i były opublikowane od dnia 7 stycznia 2011 r. na stronie internetowej www.imn.gliwice.pl. Nie uwzględnienie w/w informacji stanowi istotny brak nie pozwalający na prawidłowa ocenę wartości oferty. 2. „STAMBUD” sp. z o.o. ul. Barska 2 30 – 307 Kraków Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisów zawartych w treści „Uwagi” zamieszczonej na końcu rozdziału 12. „Opis Sposobu Przygotowania ofert”, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowiono ofertę uznać za nieważną i odrzucić. Uzasadnienie : W ofercie nie uwzględniono kosztów wykonania nowego przyłącza wody do budynku. Informacja na ten temat była zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 9 zadane przez Wykonawcę 2. Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowiące wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dołączone do ogłoszenia o przetargu i były opublikowane od dnia 7 stycznia 2011 r. na stronie internetowej www.imn.gliwice.pl. Nie uwzględnienie w/w informacji stanowi istotny brak nie pozwalający na prawidłowa ocenę wartości oferty. 3. „REM-BUD” Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik ul. Słowacka 11 33 - 300 Nowy Sącz Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisów zawartych w treści „Uwagi” zamieszczonej na końcu rozdziału 12. „Opis Sposobu Przygotowania ofert”, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowiono ofertę uznać za nieważną i odrzucić. Uzasadnienie : W ofercie nie uwzględniono kosztów wykonania nowego przyłącza wody do budynku. Informacja na ten temat była zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 9 zadane przez Wykonawcę 2. Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowiące wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dołączone do ogłoszenia o przetargu i były opublikowane od dnia 7 stycznia 2011 r. na stronie internetowej www.imn.gliwice.pl. Nie uwzględnienie w/w informacji stanowi istotny brak nie pozwalający na prawidłowa ocenę wartości oferty. 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDMET” Os. Willowe 30 31 – 902 Kraków Na podstawie art. 89 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, postanowiono ofertę odrzucić. Uzasadnienie: Do Zamawiającego wpłynęło pismo znak NT/90/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku w którym Wykonawca oświadcza, że nie spełnia kryteriów zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMKO” Marcin Kogut ul. Rzepichy 46 30 – 240 Kraków Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisów zawartych w treści „Uwagi” zamieszczonej na końcu rozdziału 12. „Opis Sposobu Przygotowania ofert”, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowiono ofertę uznać za nieważną i odrzucić. Uzasadnienie: W ofercie nie uwzględniono kosztów wentylatora /parter/ i przewodów wentylacyjnych na parterze i piętrze budynku laboratoryjnego. Informacja na ten temat była zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 5 zadane przez Wykonawcę 2. Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowiące wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dołączone do ogłoszenia o przetargu i były opublikowane od dnia 7 stycznia 2011 r. na stronie internetowej www.imn.gliwice.pl. Nie uwzględnienie w/w informacji stanowi istotny brak nie pozwalający na prawidłowa ocenę wartości oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „ALBUD” 31-855 Kraków Os. Albertyńskie 38/52 Uzasadnienie wyboru: Oferta ważna, spełniająca wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla przyjętych kryteriów: „ceny”, „długości okresu gwarancyjnego” i „ograniczenia utrudnień w normalnym funkcjonowaniu budynku”, oferta firmy „ALBUD” uzyskała największa liczbę punktów i jej zostanie udzielone zamówienie.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij