Nr sprawy

TI/55/2016 z dnia: 01.12.2016

Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja zautomatyzowanego systemu do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów (w tym mikroporów)

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę i instalację zautomatyzowanego systemu do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów (w tym mikroporów)

,na którego realizację Zamawiający przeznaczył 249 000PLN+23%VAT,  wpłynęła jedna oferta :

Oferta nr 1 :

Syl & Ant  Instruments

inż. Józef Nitka

Niewiesze ul.Pskowicka 12

44-172 PONISZOWICE

Wartość oferty netto 261 000 PLN +23%VAT

Termin realizacji zamówienia:do 30.12.2016r.

Warunki płatności : 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru

Gwarancja: 24 miesiące

 WYBÓR OFERTY

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Syl & Ant  Instruments

inż. Józef Nitka ,

Niewiesze ul. Pyskowicka 12,

44-172 Poniszowice,

która w ocenianych kryteriach otrzymała 100pkt.( cena-100 pkt,).
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.