Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Hydrometalurgii,  ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • wykonywanie badań i prac technicznych z obszaru hydrometalurgii,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o przyznanie dotacji w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu chemicznym,
 • podstawowe umiejętność pracy w laboratorium chemicznym,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych,
 • wykazywanie inicjatywy oraz chęć uczenia się, jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • otwartość i kreatywność,
 • mocne nastawienie na realizację celów,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej. 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego (oświadczenie lub certyfikat),
 • bardzo dobra znajomość obsługi narzędzi z pakietu Office. 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych,
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych konferencjach,
 • uczestnictwo w projektach B+R krajowych i międzynarodowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie dobrym, możliwe dostarczenie kopii certyfikatu znajomości języka obcego. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Zakładzie NE ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 23.09.2019 r. na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Dział Kadr i Koordynacji Obsługi IMN
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij