Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 
Zakres obowiązków:
 • sporządzanie, dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie dokumentacji księgowej,
 • dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu, monitorowanie wskaźników projektowych,
 • weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
 • współpraca z zespołem wewnętrznym odpowiedzialnym za realizację projektów – Kierownikiem projektów i księgowością, w tym pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu oraz wsparcie merytoryczne,
 • praca w systemie SL2014 i innych niezbędnych do przygotowania i złożenia Wniosków o płatność,
 • sporządzanie wniosków o płatność w systemie SL2014,
 • przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą w zakresie rozliczeń.
Wymagania wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zarządzania projektami lub ekonomicznym/finansowym – mile widziane,
 • ukończenie kursów i szkoleń z zakresu realizacji i rozliczania projektów EFS/EFRR – mile widziane,
 • umiejętność zbierania i weryfikowania danych,
 • samodzielność i umiejętność organizowania własnego czasu pracy,
 • dobra znajomość MS Office, w tym Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w realizacji różnorodnych zadań pozwalających na dużą samodzielność i dających pole do samorealizacji,
 • pracę w młodym i otwartym Zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV, 
 • list motywacyjny, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 10.09.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces  naboru bez podania przyczyny. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij