Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Legnica, ul. Złotoryjska 89

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne, administracyjne, finansowe, prawnicze, techniczne)
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym w zakresie metalurgii metali nieżelaznych
 • dobra znajomość branży metalurgicznej
 • wiedza na temat podstawowej działalności Instytutu i Oddziału w Legnicy
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego (oświadczenie lub certyfikat)
 • niekaralność w zakresie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych
 • umiejętności organizacyjno-menedżerskie
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • umowę o pracę
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje)

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej
 • list motywacyjny;koncepcja strategii rozwoju Oddziału w Legnicy
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata
 • oświadczenie, że kandydat posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie dobrym, możliwe dostarczenie kopii certyfikatu znajomości języka obcego
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenie należy złożyć do dnia 10.07.2019 r. wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Oddziału w Legnicy” z dopiskiem „nie otwierać”na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Dział Kadr i Koordynacji Obsługi Instytutu

44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5


W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data jego wpływu do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5. Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Etapy naboru:

 • Złożenie w terminie pisemnej aplikacji w języku polskim zawierającej wymagane dokumenty
 • Weryfikacja nadesłanych dokumentów pod względem formalnym
 • Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną poprzedzone merytoryczną oceną nadesłanych dokumentów

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij