Do głównego zakresu działania Działu należy:

 • Opracowywanie rocznych planów działalności zakładów badawczych IMN / projekty, plany/
 • sporządzanie i zawieranie z osobami prawnymi projektów umów i związanej z tym dokumentacji w zakresie zleconych prac n-b, usług naukowo-technicznych, produkcji małotonażowej i in.
 • opracowanie i wysyłanie zleceń do kooperantów, analiza i zawieranie z nimi umów
 • zawieranie umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi; rozliczanie faktur i rachunków;
 • kontrola zgodności wykonania z przyjętymi w umowach/ zleceniach zobowiązaniami;
 • Współpraca z Komitetem Badań Naukowych w obszarze działalności finansowej przez Komitet a w szczególności:
 • opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków na działalność statutową, opracowywanie raportów z działalności już zrealizowanej;
 • weryfikacja i składanie wniosków o dotację na zakup aparatury n-b oraz realizację inwestycji budowlanych ze środków KBN; przygotowanie wniosków o przekazanie na stan majątkowy IMN aparatury zakupionej ze środków statutowych;
 • weryfikacja i współudział w opracowywaniu wniosków o projekty badawcze własne, projekty celowe, i; weryfikacja raportów z tych projektów
 • Sprawozdawczość i ankiety/ wg potrzeb i wymagań/
 • Sporządzanie zestawień, raportów i wszelkiej informacji dla potrzeb Zarządu IMN;
 • sporządzanie bieżących i okresowych analiz efektywności gospodarowania jednostek
  i komórek, rentowności i płynności finansowej dla centrów zysku,
 • koordynowanie pracy stanowisk odpowiedzialnych za kontrole i kalkulację kosztów
  w różnych obszarach struktury organizacyjnej Instytutu,
 • dostarczanie kierownictwu Instytutu we właściwym czasie efektywnych raportów obrazujących postęp w zakresie prowadzonej działalności.
 • Opracowywanie prognoz kosztów na rok następny; bieżąca analiza kosztów działalności oraz środków pozyskanych na jej pokrycie;
 • Całokształt czynności związanych z postępowaniem w zakresie wdrażania wyników prac n-b w jednostkach produkcyjnych IMN i pozostałych podmiotach gospodarczych
 • Analizowanie zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych oraz zdolności rejestrowej znaków towarowych, zgłaszanych w IMN;
 • wykonywanie badań patentowych stanu techniki rozwiązań;
 • opracowywanie merytoryczne i formalne opisów patentowych;
 • prowadzenie postępowania zgłoszeniowego, spornego i odwoławczego przed Urzędem Patentowym RP
 • analizowanie i opracowywanie przeciwstawień do obcych rozwiązań publikowanych w Biuletynie U P.
 • przygotowywanie wszystkich decyzji IMN dotyczących zgłoszonych i stosowanych w IMN projektów wynalazczych; sporządzanie umów z zakresu wynalazczości;
 • prowadzenie zbiorów opisów patentowych polskich wg obowiązującej klasyfikacji patentowej;
 • udzielanie porad i opinii z zakresu prawa wynalazczego.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij