Do zakresu obowiązków działu należy:

 • dekretacja i ewidencja faktur dotyczących sprzedaży /w tym: OML/,
 • bieżąca obsługa katalogu zleceń,
 • wystawianie faktur zaliczkowych dot. zadań finansowanych z dotacji MNiI i środków pomocy zagranicznej ,
 • sporządzanie rozdzielnika wynagrodzeń /podział wg stanowisk kosztów/,
 • ewidencja bilansów czasu pracy z-dów n-b i komórek pomocniczych,
 • ewidencja obrotu wyrobami gotowymi i półfabrykatami,
 • ustalanie odpisu na zakładowy fundusz nagród i rozliczenie jego wypłaty,
 • rozliczanie kosztów wg ustalonych procedur tj. scenariuszy rozliczania kosztów,
 • wpisywanie danych o kosztach prac n-b i usług do wniosków premiowych ,
 • wydruk miesięcznych informacji o kosztach, sprzedaży i wyniku poszczególnych prac, produkcji i usług dla zakładów n-b i komórek pomocniczych tworzących stanowiska kosztów,
 • bieżąca analiza i weryfikacja na 31.12. stanów kont analitycznych obejmujących :
  • koszty wg stanowisk : tj. prac badawczych i innych usług oraz zleceń produkcyjnych
  • koszty wg rodzajów : amortyzacja, materiały, wynagrodzenia z narzutami, usługi, podróże służbowe i inne,
  • koszty wg układu kalkulacyjnego: bezpośrednie, pośrednie, ogólnego zarządu ,
  • rozliczane w czasie koszty ZFN, urlopów wypoczynkowych oraz nakładów na prace rozwojowe,
  • zapasy materiałów z uwzględnieniem powiązań pomiędzy systemami : ewidencji materiałów / GMX/ i finansowo-księgowym /FKX/,
  • zapasy wyrobów gotowych i półfabrykatów,
  • sprzedaż i koszt sprzedaży wg kierunków działalności, źródeł finansowania,
  • przychody przyszłych okresów /w tym: dotacje i zaliczki z MNiI wg rodzaju decyzji i umów oraz środki pomocowe UE/,
  • zakładowy fundusz nagród,
 • rozlicznie inwentaryzacji zapasów (materiałów, wyrobów gotowych, towarów, prac w toku),
 • sporządzanie miesięcznych i okresowych informacji dla kierownictwa Instytutu,
 • sporządzanie doraźnych analiz wykonania kosztów, przychodów i dochodów,
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych, miesięcznych sprawozdań P0-2 o wybranych grupach produkcji,
 • prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg roku ubiegłego i otwarciem ksiąg roku następnego,
 • bieżąca i okresowa korekta planu kont oraz scenariuszy rozliczania kosztów,
 • współudział w sporządzaniu jednostkowego i zbiorczego sprawozdania P0-1 o produkcji i usługach /do 20-go stycznia/,
 • współudział w sporządzaniu jednostkowego i zbiorczego sprawozdania PNT-01 o kosztach i działalności j.b.r. /do 10-go lutego/,
 • sporządzanie zestawień do sprawozdania finansowego,
 • sporządzenie okresowych i rocznych informacji o :
  • wykorzystaniu dotacji na dz. statutową / w tym: zakupionej aparatury/,
  • kosztach do raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych,
  • kosztach realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
 • obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów /przygotowanie ksiąg i dokumentów do kontroli, sporządzenie żądanych zestawień i informacji/,
 • archiwizacja dokumentów.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij