Do zakresu obowiązków zastępcy Głównego Księgowego należy:

 • ewidencja majątku finansowego (akcje, udziały, obligacje),
 • ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych i udzielonych pożyczek,
 • bieżące naliczanie odsetek od pożyczek i aktualizacja wartości inwestycji finansowych na 31.12. każdego roku,
 • ewidencja zakupów z importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • ewidencja sprzedaży eksportowej i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
 • analiza rozrachunków zagranicznych,
 • ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych,
 • pozabilansowa ewidencja zobowiązań warunkowych,
 • nadzór nad ewidencją i analiza pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
 • nadzór nad ewidencją i analiza pozostałych kosztów i przychodów finansowych,
 • nadzór nad ewidencją tworzonych rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 • nadzór nad ewidencją funduszy: jbr, wydzielonego jbr, aktualizacji wyceny środków trwałych, wdrożeniowego, ZFŚS (w tym: ustalanie kwoty odpisów i prawidłowość przekazywania środków pieniężnych na konto funduszu),
 • ewidencja i analiza kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów podatkowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji i przekazywanie zobowiązań do:
  • Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych /do 20-go/,
  • PFRON /do 20-go/,
 • sporządzanie jednostkowego miesięcznego sprawozdania F-01 /do dnia 20-go każdego miesiąca i okresowo sprawozdania zbiorczego na żądanie jednostki nadrzędnej lub innych jednostek,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań dla NBP o otrzymanych i przekazanych zaliczkach dotyczących eksportu i importu oraz o stanie należności i zobowiązań w tym zakresie,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań dla Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów o stanie należności i zobowiązań oraz udzielonych poręczeń i gwarancji,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie zobowiązań z tytułu:
  • podatku od nieruchomości wg gmin /do 15-go stycznia/,
  • podatku od środków transportowych /do 15-go lutego/,
  • płat dot. wieczystego użytkowania gruntów / do 31-go marca /,
 • prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg roku ubiegłego i otwarciem ksiąg roku następnego,
 • nadzór nad weryfikacją stanu składników aktywów i pasywów na 31.12., które nie podlegają spisowi z natury,
 • współudział w sporządzaniu jednostkowego i zbiorczego sprawozdania P0-1-mutacja o produkcji i usługach /do 20-go stycznia/,
 • współudział w sporządzaniu jednostkowego i zbiorczego sprawozdania PNT-01 o kosztach i działalności j.b.r. /do 10-go lutego/,
 • sporządzenie sprawozdania H-01s i H - 01g w zakresie handlu /do 21-go lutego/,
 • sporządzanie jednostkowego i zbiorczego bilansu wg wzoru GUS (do 31.03),
 • sporządzenie jednostkowego i zbiorczego sprawozdania finansowego za rok obrotowy /do 31-go marca/:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • sprawozdania z przepływów pieniężnych,
  • sprawozdania o zmianach w kapitale własnym,
  • informacji dodatkowej,
  • ostatecznej deklaracji pdop,
 • obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów /przygotowanie ksiąg i dokumentów do kontroli, sporządzenie żądanych zestawień i informacji/,
 • zamknięcie ksiąg roku ubiegłego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
 • zastępowanie głównego księgowego,
 • składanie oświadczeń w imieniu Instytutu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych w ramach posiadanego pełnomocnictwa,
 • podpisywanie wraz z dyrektorem Instytutu lub jego zastępcą wszelkiego rodzaju dokumentów i rozliczeń finansowo- księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij