Dział Kadr i Rozwoju Pracowników (ZK)

Do zakresu działania należy:

 • realizacja ustalonej przez Dyrektora polityki kadrowej oraz inicjowanie niezbędnych działań w tym zakresie;
 • prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy pracowników;
 • przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy;
 • realizacja przepisów prawa pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu wśród pracowników;
 • wsparcie działań mających na celu integrację pracowników i budowę dobrych relacji;
 • opracowanie rocznych planów zatrudniania i rozwoju kompetencji pracowników;
 • obsługa umów cywilnoprawnych osób fizycznych;
 • obsługa pracowników w zakresie medycyny pracy;
 • kontrola formalna i rachunkowa rozliczeń kosztów krajowych podróży służbowych;
 • prowadzenie logistyki w zakresie transportu służbowego;
 • kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;
 • przeprowadzanie okresowej oceny pracowników;
 • inicjowanie i koordynowanie polityki szkoleniowej i innych form podnoszenia kwalifikacji pracowników;
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie obsługi szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników;
 • prowadzenie procesu praktyk, staży i wolontariatów;
 • koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy;
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie obsługi szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników;
 • przekazywanie do ZUS dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, umowami cywilno-prawnymi i ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • planowanie, ewidencja i kontrola wykorzystania funduszu płac oraz funduszu świadczeń socjalnych;
 • publikacja i rejestracja wewnętrznych aktów normatywnych;
 • nadzór i kontrola podstawowych komórek organizacyjnych w zakresie spraw pracowniczych;
 • realizowanie zadań z zakresu wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości;
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie kadr;
 • organizowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie procesów rekrutacji i adaptacji pracowników;
 • obsługa pracowników w zakresie korzystania z parkingów na terenie Instytutu w Gliwicach.

Dział Płac (ZP)

Do zakresu działania należy:

 • obliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac związanych ze stosunkiem pracy i umowami cywilnoprawnymi dla osób fizycznych oraz innymi rodzajami wynagrodzeń;
 • naliczanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • naliczanie i odprowadzanie składek do PPK;
 • sporządzanie i wysyłka miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów dla osób ubezpieczonych;
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie płac;
 • współpraca z kancelariami komorniczymi i działami egzekucyjnymi urzędów skarbowych w zakresie postępowań egzekucyjnych z wynagrodzeń i zasiłków;
 • kontrola formalna i rachunkowa rozliczeń kosztów zagranicznych podróży służbowych;
 • obsługa i ewidencja operacji pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji i informacji podatkowych związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przekazywanie należnych zobowiązań do urzędu skarbowego;
 • wyliczanie podstaw do zasiłków: chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich;
 • obsługa ubezpieczenia grupowego pracowników;
 • obsługa pracowniczego planu kapitałowego. 
Dział Kancelarii Ogólnej (ZO)

Do zakresu działania należy:

 • obsługa odbioru i wysyłki listów i przesyłek kurierskich;
 • dystrybucja przesyłek do właściwych komórek organizacyjnych;
 • rejestracja faktur w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • obsługa posiedzeń Rady Instytutu;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • prowadzenie archiwum dokumentów i akt;
 • prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij