1. Odpowiada za powierzone mu obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), w tym za:

 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • zorganizowanie systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, w sposób zapewniający prawidłowe udokumentowanie operacji gospodarczych, sprawne przeprowadzanie kontroli wstępnych i bieżących oraz prawidłowe prowadzenie rachunkowości,
 • zgłaszanie dyrektorowi Instytutu zastrzeżeń co do operacji i dokumentów, których prawidłowość i rzetelność może - w myśl obowiązujących przepisów – budzić zastrzeżenia,
 • prowadzenie - na podstawie dowodów księgowych - ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów,
 • podejmowanie skutecznych działań ochrony mienia i terminowego rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • nadzorowanie i kontrolowanie spraw majątkowych przedsiębiorstwa jego należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych,
 • nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez zakłady wydzielone i inne komórki organizacyjne,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie innej sprawozdawczości i raportów,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych.

2.  Nadzoruje i kontroluje rozliczenia z budżetem z tytułu podatków oraz prawidłowe naliczanie i odprowadzanie zobowiązań.

3. Pełni rolę szefa finansów Instytutu, do którego obowiązków w szczególności należy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą o finansach publicznych,
 • sporządzanie planów finansowych Instytutu,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzonych przez Instytut operacji gospodarczych,
 • prowadzenie rachunku ekonomicznego przedsięwzięć gospodarczych,
 • współdziałanie w zapewnieniu wydolności finansowej i zdolności płatniczej Instytutu,
 • inwestowanie przejściowo wolnych środków pieniężnych,
 • współpraca z innymi służbami Instytutu oraz doskonalenie wewnętrznej informacji ekonomiczno – finansowej,
 • współdziałanie w planowaniu tematyki kontroli finansowej i audytu wewnętrznego prowadzonych przez komórki podległe Dyrektorowi Instytutu,
 • dokonywanie analiz ekonomiczno - finansowych oraz ekonomicznych ocen działalności gospodarczej Instytutu,
 • zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz dyscypliny organizacyjnej i dobrych stosunków międzyludzkich w podległej służbie,
 • bieżące informowanie dyrektora Instytutu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Instytutu oraz potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Instytutu.

4. Kompetencje Głównej Księgowej obejmują: 

 • reprezentowanie Instytutu z pełnomocnictwa i upoważnienia dyrektora Instytutu wobec władz, urzędów, banków, organizacji społecznych i innych podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących finansów Instytutu,
 • składanie oświadczeń w imieniu Instytutu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych w ramach posiadanego pełnomocnictwa,
 • podpisywanie wraz z dyrektorem Instytutu lub jego zastępcą wszelkiego rodzaju dokumentów i rozliczeń finansowo- księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podpisywanie dokumentacji, korespondencji pionu do urzędów i instytucji
  z wyjątkiem korespondencji zastrzeżonej do podpisu przez dyrektora Instytutu,
 • podejmowanie, na podstawie obowiązujących przepisów, niezbędnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podległej funkcjonalnie sfery działalności Instytutu,
 • delegowanie określonej części swoich uprawnień podległym pracownikom, za zgodą dyrektora Instytutu,
 • badanie i kontrolowanie wstępne i bieżące operacji gospodarczych oraz odzwierciedlających je dokumentów, w ramach kontroli wewnętrznej, z punktu widzenia prawidłowości działalności gospodarczej Instytutu,
 • żądanie od wszystkich komórek Instytutu informacji i wyjaśnień oraz udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 • żądanie od wszystkich komórek Instytutu usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących przepływu informacji ekonomicznych oraz przyjmowania, wystawiania i obiegu dokumentów źródłowych,
 • odmówienie podpisania dokumentu, a tym samym wstrzymanie realizacji operacji gospodarczej, jeśli jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami lub może narazić Instytut na straty,
 • wydawanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania służby księgowo-finansowej, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do wyłącznej decyzji dyrektora Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij