Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, ul. Sowińskiego 5,  Zakład Hydrometalurgii

Wymagania niezbędne:

 • minimum wykształcenie wyższe inżynierskie (chemiczne) – warunek konieczny
 • podstawowe umiejętność pracy w laboratorium chemicznym  – warunek konieczny
 • gotowość do odbywania podróży służbowych – warunek konieczny
 • prawo jazdy kategorii B
 • otwartość i kreatywność
 • wykazywanie inicjatywy oraz chęć uczenia się, jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych  - warunek konieczny
 • mocne nastawienie na realizację celów oraz umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność pracy koncepcyjnej

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (oświadczenie lub certyfikat)
 • bardzo dobra znajomość obsługi narzędzi z pakietu Office 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych konferencjach
 • uczestnictwo w projektach B+R krajowych i międzynarodowych 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata, w przypadku braku dyplomu poświadczenie Dziekana Wydziału o złożeniu egzaminu ze skutkiem pozytywnym
 • oświadczenie, że kandydat posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie bardzo dobrym, możliwe dostarczenie kopii certyfikatu znajomości języka obcego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji 

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować do dnia 01.06.2020 r. na adres:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5, 44-100, Gliwice. 

Etapy naboru:

 • złożenie w terminie pisemnej aplikacji w języku polskim zawierającej wymagane dokumenty
 • weryfikacja nadesłanych dokumentów pod względem formalnym
 • zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, poprzedzone merytoryczną oceną nadesłanych dokumentów

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.  


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij