Dyrektor zarządza całą działalnością Instytutu i ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności Instytutu. Jego kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność wynikają z obowiązujących przepisów prawa i Statutu IMN.

Do wyłącznych kompetencji dyrektora Instytutu należy:

 • ustalania celów i planów działalności Instytutu
 • ustalenie regulaminu organizacyjnego,
 • ustanawianie pełnomocników do realizacji określonych zadań , zakresu i czasu ich umocowania oraz delegowanie wydzielonego zakresu kompetencji,
 • zarządzanie mieniem Instytutu,
 • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.

Do szczególnych obowiązków dyrektora Instytutu spełnianych osobiście poprzez swoich zastępców, kierowników pionów i służby bezpośrednio podporządkowane należy:

 • podejmowanie przedsięwzięć zabezpieczających podstawowe interesy Instytutu zapewniających efektywną realizację przedmiotowych i formalnych celów działalności oraz rozwoju Instytutu;
 • prognozowanie, programowanie i planowanie działalności zadań Instytutu;
 • projektowanie i wdrażanie sprawnej organizacji zarządzania Instytutem;
 • koordynowanie działalności naukowo - badawczej, doświadczalnej, produkcyjnej, i wdrożeniowej oraz innej ujętej w przedmiotowym zakresie działalności Instytutu;
 • kształtowanie polityki kadrowej, zatrudnieniowo - płacowej oraz decydowanie o przyjęciu i zwalnianiu pracowników;
 • składanie oświadczeń i przyjmowanie zobowiązań majątkowych;
 • powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierowników pionów, głównych specjalistów, sekretarza naukowego oraz wszystkich kierowników komórek organizacyjnych i ustalanie dla nich pełnomocnictw, wynagrodzeń oraz zakresów obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności;
 • reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu z wyjątkiem szczególnych, należących do zakresu działania rady naukowej.

Dyrektor Instytutu odpowiedzialny jest za całokształt działalności Instytutu, skutki podejmowanych decyzji wynikających z posiadanych kompetencji a w szczególności za:

 • wyniki gospodarcze Instytutu;
 • prowadzenie działalności Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • rzetelne prowadzenie rachunkowości oraz dokumentacji statystycznej i sprawozdawczej Instytutu;
 • działalność wszystkich komórek organizacyjnych i ich wyniki z tytułu sprawnego nadzoru bezpośredniego i pośredniego, przy zachowaniu kolejności jednoosobowej odpowiedzialności kierowników i samodzielnych pracowników w hierarchii służbowej stanowisk;
 • prawidłową gospodarką środkami na wynagrodzenia i innymi funduszami Instytutu;
 • ochronę wydzielonego i nabytego mienia Instytutu;
 • działalność Instytutu w zakresie obronności kraju oraz zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej;
 • jasne i rzetelne wskazywanie w sprawozdaniach finansowych Instytutu wszystkich składników majątku, źródeł ich finansowania oraz wyników działalności.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij