Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 4 brygadowa
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Instalacja odpylania i odsiarczania gazów, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

Zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń oczyszczania gazów – filtry workowe,
 • obsługa elementów układów odpylania przy piecach topielnych,
 • obsługa urządzeń pomocniczych – pompy, sprężarki, wentylatory itp.,
 • praca przy transporcie wewnątrzzakładowym materiałów,
 • obsługa instalacji przerobu pyłów – produkcja koncentratu Pb,
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji,
 • w przypadku realizacji robót specjalistycznych bądź użytkowania elektronarzędzi, prace wykonywać zgodnie z instrukcjami szczegółowymi,
 • zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
 • zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: zasadnicze zawodowe Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących techniki,
 • umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami,
 • dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty: 

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.  

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta w konkursie na stanowisko operator ciągów technologicznych" do dnia  27.11.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica   

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij